BEGRAVELSER: Hallstein Bjercke (V), Oslos kulturbyråd.
BEGRAVELSER: Hallstein Bjercke (V), Oslos kulturbyråd.Vis mer

Nøytralitet på gravlunden

I Oslo døpes under 30 prosent.

Meninger

Med grunnlovendringen i 2012 ble statskirken opphevet i Norge. Den hadde overlevd Eidsvoll i 1814 og utallige forslag seinere om å oppheve den. Etter det har kulturdepartementet arbeidet med en forvaltningsreform for å gjøre skillet tydeligere. Det vil også gjelde gravferdsloven. En rekke utvalg og komiteer har utredet spørsmålet om hvordan lovgivningen skal utformes. Det er ennå uklart hva som blir den endelige lovgivning om begravelser.

Som følge av den århundregamle statskirkeordningen har Den norske kirke hatt ansvaret for å forvalte begravelser i alle kommuner. Selv om loven gir anledning til å overføre dette ansvaret til kommunen, har kirken og de kirkelige fellesrådene i kommunene tvilholdt på ordningen.

Men den kristne enhetskulturen i Norge er for lengst opphørt. Nye troseretninger og livssyn preger samfunnet. Dette er spesielt tydelig i byene, og i Oslo er nå bare om lag halvparten av innbyggerne medlemmer av kirken. I fjor ble bare 27 prosent av alle nyfødte døpt. Men selv på landsbasis ble under 60 prosent døpt i 2014.

Dette er bakgrunnen for at Oslos kulturbyråd, Hallstein Bjercke (V), nylig har sendt et brev til kulturminister Thorhild Widvey med anmodning om et møte for å drøfte den framtidige ordning i Oslo. Henvendelsen er direkte foranlediget av at Oslo kommune og Kirkelig fellesråd i Oslo ikke er blitt enige om å overføre ansvaret for begravelser til kommunen når avtalen mellom fellestrådet og kommunen utløper ved årsskiftet.

Byråd Bjercke mener prinsipielt at det er feil at et spesielt trossamfunn skal representere alle i døden. Det er en naturlig følge av det grunnlovsfestede skillet mellom kirke og stat. Men først og fremst handler det om trosfrihet, retten til å velge religion og å velge bort religion. Denne retten er nå nedfelt både i vår grunnlov og i en rekke internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til.

Det er også under den nåværende gravferdsloven anledning til å overføre ansvaret for begravelser til kommunnen. Det er det et enestemmig bystyre har bedt om. Dette bør departementet være lydhør overfor. Men det bør også gå klart fram av den framtidige lovgivningen. Forestillinger om døden er så intimt knyttet til den enkeltes og de etterlattes tro og livvssyn at et spesielt trossamfunn ikke bør ha det overordnede ansvaret for begravelsene og gravlundene.