NRK handlet rett

DET LIGGER AN til en avgjørende konfrontasjon om grensene for ytringsfrihet og pressefrihet etter at NRK-sjef John Bernander besluttet å likevel sende Brennpunkt-dokumentaren om politiets metodebruk i NOKAS-saken.Spørsmålet er om domstol og ordensmakt tør å straffe NRK-sjefen med betinget eller ubetinget fengselsstraff, eller om det ender opp med en mildere foretaksstraff.Selv om hensynet til liv og helse er tungtveiende grunner for tilbakehold i mediene, er det fortsatt - på dette stadium i saken - slik at domstolens opprinnelige avgjørelse fremstår som uforståelig og rystende. Ikke bare forsøkte dommeren å stanse et program han ikke hadde sett. Hele kjennelsen og grunnlaget ble like godt unntatt fra offentlighet.Avgjørelsen representerer i bunn og grunn en inngripen i grunnslovsfestede rettigheter som i ytterste konsekvens kan føre til at pressens frihet blir varig redusert.Det var derfor tvingende nødvendig at NRK trosset domstolen.Kjennelsen fra tingretten har kynisk sett gitt oss kommunikasjonsrådgivere flere virkemidler å spille på i en presset situasjon. Jeg avslører neppe noen hemmeligheter ved å slå fast at en første instinktiv reaksjon i kommunikasjonsbyråene er at vi ønsker å studere premissene som ligger til grunn for at en domstol mener det er greit å utøve forhåndssensur over mediene. Men la det like godt være sagt med en gang: Å velge en slik tilnærming i sine medierelasjoner er sammenliknbart med å tenne på håret om du fryser på øra.

JEG KAN LIKEVEL ikke utelukke at vi som rådgivnings- og kommunikasjonsbyrå kan bli bedt av kunder om å utforske den nye juridiske åpningen som synes etablert, selv om vi som byrå har en mer skeptisk holdning til muligheten.Både som tidligere gravejournalist og nå som fagleder for mediearbeidet i JKL Oslo er jeg for øvrig bekymret for at mediene, som en konsekvens av denne saken, skal bli enda mer skeptisk til å lese opp sitater eller vise programmer på forhånd til medvirkende intervjuobjekter. Frykten for forhåndssensur kan helt klart redusere journalistens vilje til å fortelle til intervjuobjektene hva som kommer i neste sending eller neste dags avis. Dersom dette skjer, er det en skadevirkning som vil kunne ramme alle som må forholde seg til mediene og spesielt den kritiske og undersøkende journalistikken. Dette volder oss bekymring på vegne av våre kunder ettersom det vil kunne gi grunnlag for en journalistikk som inneholder flere faktafeil.Som kommunikasjonsrådgivere er vi maktmeklere som daglig bidrar til å flytte makt - ved å benytte oss av de muligheter som finnes i et åpent og fritt demokrati. Tingrettens inngrep mot NRK er et alvorlig slag mot de grunnleggende rettigheter som vi praktiserer hver eneste dag. Mediene er en viktig arena for å kvalitetssikre demokratiske prosesser, og en kanal vi ofte bruker når det er nødvendig i vårt arbeid for å flytte makt til beste for våre kunder.

PRINSIPIELT BØR det egentlig ikke være mulig for domstolene å bedrive forhåndssensur av mediene og derigjennom gjøre inngrep i ytringsfriheten. Men finner domstolen at det er så tungtveiende grunner tilstede at slike inngrep er nødvendig, må det alltid være slik at et inngrep i ytringsfriheten blir gjenstand for debatt og offentlig ordskifte. Offentlig debatt er dessuten viktig for å avverge maktmisbruk. Dersom domstolenes begrunnelse er god, bør det være i domstolens egen interesse å offentliggjøre premissene slik at det skapes en bedre forståelse for kjennelsen. Alt annet vil skape spekulasjoner, konspirasjonsteorier, rykter og diskusjoner.Hemmelige domstolsavgjørelser som stanser TV-programmer bringer tankene mer i retning av ytringsfrihetens kår under militærregimer i Latin-Amerika enn i Norge i 2005. Dette er ikke noe Norge kan være bekjent av. Det er derfor prisverdig at en fredsælt sørlending på Marienlyst har tatt opp kampen. Måtte han ha hell og lykke med seg.