- NRK har for dårlige ledere

En hemmelig rapport utarbeidet for NRK-styret påpeker at NRK har betydelige ledelsesproblemer. Det skyldes ikke bare dårlige ledere, men også NRK-kulturen, som gjør det vanskelig å lede bedriften. Konklusjonen er at ledelsen må få mer autoritet.

Ingen kutt i nyheter

Dagbladet kjenner til innholdet i den nesten 50 sider store rapporten, som er ført i pennen av professor Tom Colbjørnsen.

NRK-styret skal diskutere rapporten på styremøtet mandag, og hittil har bare et fåtall NRK-sjefer fått se den. Colbjørnsen er også mannen som i sin tid var med på å utrede den såkalte kringkastermodellen, som NRK nå styres etter. Colbjørnsen har foretatt en evaluering av hvordan omstillingen til denne modellen fungerer.

Fra september i fjor til og med slutten av januar har han intervjuet 36 sentrale, men anonyme NRK-ansatte, og det er på bakgrunn av deres uttalelser rapporten er skrevet.

Vanskelig å lede

Gjennomgående får måten NRK i dag styres på dårlige karakterer fra professoren. Det skyldes ikke nødvendigvis bare at lederne er for dårlige, men at NRK-kulturen er så spesiell at det også er vanskelig å drive ledelse i bedriften. For at NRK skal kunne møte en konkurranseutsatt framtid bedre, mener Colbjørnsen at NRKs ledere må få mer autoritet: «Skal linjeledere få tilstrekkelig autoritet, vil det etter all sannsynlighet kreves endringer i dagens lederregime», skriver Colbjørnsen.

Han peker på at i dagens NRK er det for mange beslutninger som påvirkes gjennom uformelle fora, og at ledersignalene i bedriften må bli tydeligere. Han mener også at det i perioder før beslutninger tas, må gis rom for at alle skal bli hørt og tatt på alvor.

NYDI er verst

I rapporten går Colbjørnsen gjennom Nyhetsdivisjonen (NYDI), NRK Ressurser, internhandelssystemet i NRK og ledelsen. Når det gjelder ledelsesproblemer, nevnes NYDI som den divisjonen som er vanskeligst å lede. NYDI er en av de største avdelingene i NRK, og har i lengre perioder vært preget av konflikter. Det toppet seg på nyåret da NYDI-direktør Tom Berntzen gikk, og Anne Aasheim tok over.

I rapporten skriver Colbjørnsen at: «NYDI må sies å ha hatt et konfliktnivå og en uro rundt lederskapet og omorganiseringen som går utover det som følger av mer «normal» endringsstøy.»

NYDI er også den avdelingen i NRK som har høyest sykefravær.

Det er flere grunner til problemene i NYDI:

  • Lukkethet i ledelsen. Beslutninger ble tatt uformelt utenom ledermøter og utenom opptrukket myndighetslinje. Dette ga spillerom for at sterke og ambisiøse personer kunne vinne fram.
  • Miljøet fikk et ikke ubetydelig innslag av uformell maktkamp. Slik oppsto usikkerhet kolleger imellom om hvilke agendaer som var i spill.
  • Kulturen rundt nyhetsproduksjon gjør at journalister har lite respekt for makt og autoritet. Dermed mister de respekt for økonomiske rammer, og de har mindre vilje til å innordne seg ledelse.

By og distrikt

Distriktskontorene (DK) er i dag underlagt NYDI. Rapporten påpeker at DK-enes plass i forhold til NYDI er uavklart. Totalt er det 32 ledere som rapporterer til distriktsdirektøren. Også her er det støy.

Etter Colbjørnsens vurdering beskrives forholdet mellom DK og NYDI som et «fundamentalt organisatorisk problem». Noen av de han har intervjuet, sier også at «forholdet mellom Marienlyst og distriktskontorene er som et fotballag med strekk i laget - midtbanen mangler».

Colbjørnsen diskuterer om det kan være hensiktsmessig å skille ut DK-ene som en egen divisjon. En slik modell avvises ikke, men han mener det er uheldig å foreta en slik utskillelse nå. Konklusjonen er at «forholdet mellom Marienlyst og distriktskontorene vil neppe noen gang bli konfliktfritt». Men dette skal ikke bare være negativt: «I dette ligger det også en kilde til dynamikk og kreativitet.