Ny minister – ny kurs?

ASYLPOLITIKK: Regjeringen varslet en ny human asyl- og flyktningepolitikk når de inntok regjeringslokalene i 2005. Tre år senere kan det oppsummeres med retur av mindreårige, tilbakesending av afghanere til krigslignende tilstander og en redsel for å bli oppfattet som «liberale» av mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Det er på tide å tenke nytt for å sikre at de mennesker som kommer til Norge på flukt fra krig eller forfølgelse får en human behandling, og ikke minst en rettsikker behandling. Kan ny minister føre til en ny kurs?

Alle utlendingssaker blir i dag behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI). De avgjørelser som fattes der kan ankes videre til utlendingsmyndighetenes egne ankeorgan Utlendingsnemnda (UNE). Deretter kan avslag kun overprøves gjennom rettssystemet. For det overveldende flertallet av asylsøkere er dette umulig, fordi en rettssak koster titusenvis av kroner og de omfattes ikke av noen rettshjelpsordninger.

De fleste flyktninger og asylsøkere er derfor prisgitt behandlingen de får i UNE. Intensjonen med UNE var at sakene skulle behandles av en nemnd. I dag viser tallene at kun 5 % får en slik behandling. UNE refereres ofte til som et «domstolslignende organ» selv om det ikke gir reell rettssikkerhet og oppfyller de formelle kravene i forvaltningsloven.

Unge Venstre mener at søkernes rettssikkerhet må styrkes. Dette kan gjøres ved å legge ned Utlendingsnemnda og erstatte den med en spesialdomstol for asylsaker. Dette mener vi vil styrke asylsøkeres rettsikkerhet og bygge opp igjen tilliten til det norske asylinstituttet. Regjeringens vilje til å sette mennesket foran systemet har uteblitt til tross for fagre løfter og lovnadder i 2005. Det er på tide at det tenkes nytt, og vi må starte med å sikre asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. Vil du legge ned UNE og opprett en spesialdomstol, Dag Terje Andersen?