Olje og miljø i Uganda

OLJE OG UTVILKLING: WWF Norge har i et kritisk innlegg i Dagbladet 4.8.08 tatt opp situasjonen i Uganda, der de bl.a. kritiserer Olje for Utvikling (OfU) for å støtte ugandiske styresmakter i utviklingen av olje- og gassressursene i landet. Dersom OfU trekker seg fra Uganda, vil miljøsituasjonen i oljesektoren bli skadelidende. Miljø er et sentralt tema i OfU–samarbeidet. Vi er helt enige i at verken WWF eller norske styresmakter «kan stoppe oljetoget i Uganda».

Uganda er sammen med en rekke andre utviklingsland i en desperat situasjon som resultat av den økte oljeprisen. Det er derfor et unisont ønske i Uganda om å utnytte oljeressursene landet har. Samtidig er det et klart mål for OfU at aktivitetene skal foregå på en så miljømessig skånsom måte som mulig. For å få til dette har vi blitt enige med ugandiske myndigheter om å støtte oppbyggingen av ugandisk kompetanse på miljøfeltet.

Sentralt i OfUs arbeid er å få gjennomført en overordnet strategisk plan for utbygging av hele Rift Valley. Vi kan vise ugandiske myndigheter hvordan Norge bl.a. i Barentshavet har arbeidet med en overordnet planlegging av aktiviteten. En liknende overordnet plan der miljøhensyn har en sentral plass bør gjennomføres i Uganda.

En skrittvis tilnærming til utbygginger i biologisk utsatte områder der lokalbefolkning har sterke alternative næringsinteresser må suppleres av en overordnet plan der bl.a. ulik bruk av området må veies opp mot hverandre.