Oljeindustriens barn

OLJEINDUSTRIEN

oppfører seg som små barn som ikke vil spise opp maten sin. Akkurat som fireåringen som skriker om dessert før han er kommet halvveis i middagen, vil oljeindustrien ha nye oljefelter før de har tatt ut halvparten av oljen og gass på de feltene de allerede er. Gang på gang ser vi at de lykkes med denne strategien. Sist i forbindelse med at olje- og energiminister Einar Steensnæs gav dem tillatelse til å gå i gang på flere områder i det sårbare Barentshavet. Hva går det av foreldrene?

Norges Naturvernforbund krever at regjeringen i sin kommende stortingsmelding om olje og gass legger opp til et taktskifte i olje- og gasspolitikken. Forurensing fra utvinning og forbruk av olje og gass er hovedårsak til klimaendringer som truer natur og mennesker over hele verden. Oljevirksomheten beveger seg inn i nordlige områder og truer sårbar og allerede hardt presset natur. Forurensingen fra olje- og gassvirksomheten må reduseres og det må skapes ny og miljøvennlig næringsvirksomhet som på sikt kan erstatte oljens rolle i norsk økonomi. Oljeindustrien forsøker å gi inntrykk av at de befinner seg i en krise. Lenger unna sannheten er det knapt mulig å komme. Det har aldri før vært produsert så mye olje og gass i Norge som i 2003. Norge er verdens tredje største eksportør av olje. Oljeprisen er rekordhøy og dette sikrer både staten og oljeselskapene i norske havområdene svimlende høye inntekter.

Norsk olje- og gassvirksomheten må konsentreres om Nordsjøen, og de sørlige delene av Norskehavet. Det er fortsatt mye olje og gass igjen i dette området. I dag taes i gjennomsnitt kun 44 % opp av feltene. Naturvernforbundet mener olje- og energiministeren må kreve at det taes opp minst 56 %. Disse prosenttallene tilsvarer enorme verdier på størrelse med dagens oljefond på ca 900 mrd kroner. Oljeselskaper som ikke godtar dette kravet må ikke få flere tillatelser til å utvinne olje og gass i Norge.

VI BEKLAGER

på det sterkeste at regjeringen før jul gav etter for presset fra oljeindustrien og åpnet deler av Barentshavet for oljeboring og at den i januar ga ut enda flere leiteområder i nord. En kan spørre seg hva som er igjen av løftene i Sem-erklæringen hvor det står at man skal «foreta en konsekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet i de nordlige havområdene. Inntil en slik plan er på plass, åpnes ikke Barentshavet ytterligere for petroleumsvirksomhet.» Det er fortsatt tre konsekvensutredninger som ikke er lagt fram, bl.a. en om konsekvensene for fiskeriene og en om økt oljetransport i nordområdene. På bakgrunn av dette skal man så lage en forvaltningsplan for området. Regjeringen foregriper begivenhetenes gang ved å åpne deler av Barentshavet for oljevirksomhet før forvaltingsplanene har kommet. Naturvernforbundet frykter at vi ender opp med en uforsvarlig prosess hvor oljeindustrien på grunn av sin sutring får alle sine ønsker oppfylt.

Det haster med å få etablert petroleumsfrie fiskerisoner i de mest verdifulle havområdene på norsk sokkel. Dette vernet er viktig for å kontroll med det rekordhøye utvinningstempoet og beskytte unike økosystemer langs kysten mot forurensingsfarene fra olje- og gassvirksomhet.