Om lukkingen av overklassen

KLASSE: I sin kritikk (7/4 og 29/6) argumenterer Trond Beldo Klausen som om mine analyser av den økonomiske overklassen skulle være det rene oppspinn. Han mener at min påstand om at overklassens medlemmer i stor grad er født inn i den, umulig kan stemme. Det kan jeg ikke se at han har belegg for å hevde.Klausens siste innlegg er et eksempel på en svak sak som fremmes i voldsomme ordelag. I overskriften heter det seg at jeg «vrøvler», mens det eneste substansielle argumentet hans ser ut til å være at mine funn ikke samsvarer med hans egne fra maktutredningen. Nå er ikke funnene våre hundre prosent sammenlignbare, men den viktigste forskjellen er at mine analyser tyder på sterkere selvrekruttering enn hans.

Min påstand er at dette beror på bl.a. at «overklassen» og «næringslivseliten» ikke er identiske. Eliten hans består av folk i formelle topposisjoner. Overklassen min inkluderer også disse, men i tillegg en del som bare er eiere og ikke direktører. Flere av eierne i min analyse er ikke direktører e.l., og ville altså ikke være med i hans analyse. De to kategoriene overlapper noe, men er ikke helt sammenfallende. Dét kan være en grunn til at de samme mønstrene framstår som klarere i min analyse.

Jeg brukte mer finmaskede indikatorer på klasse enn Klausen har gjort i sine undersøkelser. Han avviser at dette kan ha hatt betydning. Imidlertid viser de statistiske analysene at både foreldres inntekt og yrke påvirker ens sjanse for å være i overklassen. Derfor har jeg uttrykt meg som følger:

Barn av rike bedriftsledere eller kjøpmenn hadde 11−12 ganger så stor sjanse for å være i overklassen som barn av ufaglærte arbeidere med vanlig inntekt. Klausen påstår tvert imot at «hovedregelen er sosial mobilitet». Det skal kanskje bety noe i retning av at folk fra alle samfunnslag har omtrent like stor sjanse for å være i overklassen? Om Klausen og jeg deltok i samme lotteri for å vinne en kake, og Klausen hadde 12 ganger så stor sjanse som meg for å vinne kaken, ville det neppe kunne kalles jevne odds. Jeg kunne fremdeles vinne, men det ville være langt mer sannsynlig at Klausen vant.