Ombud med sanksjoner

LIKESTILLING: Dagbladet gir på lederplass 6. februar inntrykk av at det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet står uten sanksjonsmuligheter, og utelukkende kan påvirke holdninger. Det ikke korrekt. Det tidligere Likestillingsombudet har i 25 år bidratt til å gi enkeltmennesker en rettslig beskyttelse mot kjønnsdiskriminering. Med opprettelsen av det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet er ombudsordningen utvidet til å omfatte en rekke nye grunnlag, deriblant etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og alder. Ombudsordningen er et alternativ til domstolene. Den skal være enkel å bruke og lett tilgjengelig. Det betyr blant annet at folk selv kan bringe saker inn for ombudet, uten kostbar advokatbistand.

LOVENE OMBUDET håndhever innebærer sanksjonsmuligheter. Brudd på diskrimineringslovene gir grunnlag for erstatning og oppreisning, grove brudd kan straffes med bøter. Manglende etterlevelse av pålegg kan sanksjoneres med tvangsmulkt. Likestillings- og diskrimineringsombudet rår ikke over disse sanksjonsmidlene. Det ligger til henholdsvis Klagenemnda og domstolene. Erfaringene fra det tidligere Likestillingsombudet viser imidlertid at de aller fleste bøyer seg frivillig for ombudets avgjørelse. Sanksjonsmidlene kan spille en viktig rolle som ris bak speilet.

BESKYTTELSE MOT diskriminering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å oppnå likestilling. Det gjelder enten vi snakker om kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller alder. Derfor trenger vi et ombud som både er lovhåndhever og pådriver. I løpet av den drøye måneden Likestillings- og diskrimineringsombudet har eksistert, har vi allerede mottatt flere saker om aldersdiskriminering. Dette er et forholdsvis nytt felt. Henvendelser til og klagesaksbehandlingen ved ombudet vil være en nyttig kilde når det gjelder å avdekke årsaker og omfang av aldersdiskriminering.

DENNE KUNNSKAPEN vil være et av utgangspunktene for ombudets pådriverarbeid. Det handler om å spre kunnskap om hva diskriminering faktisk er og hva som må gjøres for å fremme likestilling. Her er også media en viktig og mektig aktør.