Omorganiser Nasjonalmuseet!

Nasjonalmuseet: Når kulturdepartementet om kort tid presenterer det nye styret for Nasjonalmuseet, står det i første omgang foran én stor og viktig oppgave: Å omorganisere museet til en velfungerende institusjon. Men det er ikke opplagt at dette lar seg gjøre uten visse føringer fra Kulturdepartement eller storting. I den nåværende situasjon er det viktig at byråkrater og stortingspolitikere tar inn over seg problemene omkring den skakkjørte institusjonen. Tidligere styreformann i Kunstindustrimuseet, professor Kirsti Strøm Bull og tidligere programredaktør Eivind Otto Hjelle har i en appell til Stortingets familie- og kulturkomité oppfordret til en åpen høring i Stortinget. En høring vil kunne avdekke problemkomplekset og legge grunnlag for en varig løsning både når det gjelder organisering og lokalisering av det framtidige museet.

En full gransking av hva som har skjedd ved museet de siste fem åra slik enkelte har tatt til orde for, blant andre tidligere direktør Allis Helleland (Aftenposten 22.9), skulle være helt unødvendig. Vi vet nå hva som gikk galt og hvorfor: En udugelig ledelse og et ditto styre gjennomførte en vanvittig fusjon med en grov tilsidesetting av museets fagstab og med de katastrofale resultater vi nå ser.Nasjonalmuseet må ta to skritt tilbake. Det har liten hensikt at styret nå på nytt ansetter en kunstfaglig person i stillingen som direktør for det hele. Den personen som kan fylle en slik stilling finnes ikke, verken i Norge eller i utlandet. Man bør heller skille ut Nasjonalmuseets administrasjon som en egen paraplyorganisasjon og ansette en administrerende direktør. Dette kan like gjerne være en økonom eller en person med erfaring fra ledelse av større bedrifter. Under denne legges funksjoner som økonomisjef, markedsføring, personalsjef, sikkerhetssjef og kommunikasjonsdirektør supplert med en administrativ og teknisk stab. Dette er en modell som er valgt blant annet ved Statens Konstmuseum i Finland og ved Réunion des musées nationaux i Frankrike.

Gjennom en slik «desentralisert» modell vil de enkelte museene under Nasjonalmuseet; Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst få tilbake sin selvstendighet. Ved siden av Arkitekturmuseet, som allerede er en separat enhet, må de enkelte museene få hver sin fagdirektør med en stab av kuratorer som setter utstillingsplanene ut i livet. De enkelte museumssjefene må være mest mulig fristilt fra administrativt arbeid bortsett fra et visst personal- og budsjettansvar. Det ligger i kortene at man med denne organisasjonsmodellen beholder Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet som museumsbygg, og at disse oppgraderes til forsvarlig standard. Dette vil bli kostbart og by på utfordringer, men er ikke umulig å gjennomføre. Stortinget vedtar så å bygge et nytt og spektakulært museum for samtidskunst på Vestbanen.