Ormen Lange seiler fram

Olav Tryggvasons skip Ormen Lange var i følge Snorre 45 til 50 meter langt og hadde 34 rom. Både i størrelse og utførelse var skipet ekstraordinært. I dag står vår tids Ormen Lange ferdig. Også den antar svimlende dimensjoner. Gassen fra Ormen Lange hentes opp fra ca 2000 meter dype brønner som står nede på 850 meters havdyp, fraktes om lag 120 kilometer til land og transporteres gjennom verdens lengste undersjøiske gassrørledning via Sleipner-plattformen til Easington i Storbritannia. Norge vil kunne eksportere omlag 20 milliarder kubikkmeter gass i året fra Ormen Lange, noe som i dag tilsvarer 20 prosent av det totale gassforbruket i Storbritannia. Ormen Lange er et av de aller største industriprosjektene i norgeshistorien. I tillegg har feltet stor betydning for Europa og står som et eksempel på god distriktspolitikk.

Ormen Lange skaper velferd i Norge og de land som omsetter gass. Når norske operatører setter i gang storstilte utbyggingsprosjekter vil det alltid reises spørsmål vedrørende bærekraft og miljø. Som statsråd med stort ansvar for miljøspørsmål er jeg fornøyd med de foreløpig oppnådde resultatene ved Ormen Lange. Prosjektet har såkalt «null utslipp til sjø». Vannet renses i et egnet biologisk behandlingsanlegg for å redusere nivået av farlige stoffer så langt det er mulig. Årlige utslipp av CO2 og NOx fra anlegget på Nyhamna vil gi et bidrag på mindre enn henholdsvis 0,1 prosent og 0,04 prosent av Norges samlede utslipp, noe som er lavt sammenlignet med lignende petroleumsprosjekter i dag. Likevel vil jeg understerke at departementet og andre ansvarlige myndigheter kommer til å følge produksjonen nøye for å overvåke at kravene til lavutslipp følges. Ormen Lange og annen tungindustri i Midt-Norge utfordrer kraftsituasjonen i regionen, og myndighetene jobber derfor kontinuerlig for å sikre at både produksjonen på Ormen Lange, annen industri og befolkningen har god og sikker energiforsyning.

Forsyningssikkerhet blir stadig viktigere både i europeisk og internasjonal sammenheng. Norge er verdens tredje største eksportør av naturgass, og forsyner i dag Europa med omtrent 17 prosent av det totale gassforbruket. Ormen Lange bidrar til at gasseksporten vil øke i årene fremover og at Norge etter hvert klyver forbi Canada og opp som verdens nest største gasseksportør, bare slått av Russland. I EU øker oppmerksomheten rundt energiforsyning. Norge må følge utviklingen tett. Jeg ser fram til å arbeide med EU i og utenfor EØS – våre nasjonale interesser krever det.

Nye teknologiske barrierer har blitt brutt for å kunne utvinne gassen fra Ormen Lange. I tillegg til lange avstander og stort havdyp, har utbyggerne måttet lage løsninger for svært vanskelige forhold som kuldegrader i vannet nær havbunnen under 700 meters havdybde, sterke havstrømmer og bratt og ulend havbunn. Prosjektet er banebrytende fordi det aldri tidligere har vært transportert så store mengder uprosessert gass til land. Da feltet, som er det nest største gassfunnet på norsk sokkel, ble oppdaget mot slutten av 90-tallet, var det på ingen måte åpenbart at man ville klare å utvinne gassen så effektivt som det når blir gjort. Kritiske røster mente det både var ambisiøst og for vanskelig teknologisk. Hydro som utbyggingsoperatør stod på for å få gjennomført ilandføring, og gjorde kritikerne til skamme. Som Olav Tryggvason, har Hydro tenkt stort og innovativt og ikke latt utfordringene overskygge mulighetene. Hydros lederskap og innovasjonstenkning lover godt for utviklingen av det nylig sammenslåtte selskapet StatoilHydro.

Selv om produksjonen nå er i gang, betyr ikke det at alle løsninger er på plass. Tvert imot, det er på mange måter nå de største utfordringene skal løses. Det er blant annet et kappløp for å få på plass teknologi for å håndtere utvinning ettersom trykket i reservoarene faller. Det har jeg stor tillit til at selskapene vil mestre. Prosjektet har stilt og vil fortsatt stille store krav til de ansatte. Selskapene har gjennom hele prosessen vist en entusiasme, samarbeid og lagånd helt utenom det vanlige i industrisammenheng. Mer enn 20.000 personer fra over 50 land har jobbet med å ferdigstille landanlegget på Nyhamna.

Olav Tryggvason herjet og plyndret, men da han høsten 988 seilte til England, skriver Snorre Sturlason at han derimot «fór med fred». Også nåtidens Ormen Lange styrker de økonomiske og politiske båndene til Storbritannia. Etter først å ha blitt brakt på land til Nyhamna fra Ormen Lange-feltet, fraktes gassen via Sleipner 1200 kilometer gjennom verdens lengste undersjøiske gassrørledning, Langeled, frem til Easington på Englands sydøstkyst. Gassen fra Ormen Lange-feltet vil kunne dekke en femtedel av dagens gassforbruk i Storbritannia, og feltet vil kunne produsere i 40 år fremover. Med dagens spotpris på gass vil salgsverdien av gass fra Ormen Lange, når produksjonen er på sitt høyeste, kunne representere verdier på over 30 milliarder kroner i året. Anslaget er i størrelsesorden et norsk forsvarsbudsjett.

Ormen Lange har vist seg å være god distriktspolitikk. Prosjektet har stimulert lokalt næringsliv, og har fått ringvirkninger langt utenfor petroleumssektoren. Dette gjelder ikke minst for sysselsetting, og spesielt når det gjelder framtidsrettede arbeidsplasser og næringsvirksomhet. Denne positive effekten kommer mye takket være Leverandørnettverk olje og gass (LOG), som har bidratt til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktig. Ormen Lange er noe hele regionen får nyte godt av, og regionen mottok ordrer for nærmere tre milliarder kroner. I tillegg har prosjektet tiltrukket seg verdifull utenlandsk kompetanse og arbeidskraft. Dette har skapt en gjensidig læringsprosess og styrket Midt-Norge som et internasjonalt senter for teknologi og innovasjon i offshoresektoren.

Det er all grunn til å la seg imponere av Ormen Lange prosjektet. Enorme menneskelige og materielle ressurser har vært investert i et prosjekt som skriver et nytt kapittel i norsk offshorehistorie. Prosjektet vil bidra med store teknologiske og økonomiske verdier for landet. Når Kong Harald i dag offisielt åpner Ormen Lange-anlegget, markerer dette en milepæl for Norge som petroleumsnasjon. Ormen Lange gir oss assosiasjoner til vikingtiden, dog med positive fortegn: Internasjonalt fokus og tillit til norsk kompetanse og industri. Med Ormen Lange har Norge vist at vi fortsatt tør ta sjanser og seile foran i ukjente farvann.