På tide å innfri klimaløftene

Helt siden Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga presenterte sin felles regjeringserklæring på Soria Moria i 2005, har den rød-grønne regjeringen skapt store forventninger om en ny kurs i klimapolitikken. Nå har tiden kommet for å skjære gjennom og innfri løftene.

Handlingsplanene for reduserte klimagassutslipp som skal legges fram i regjeringens klimamelding før sommeren kan bli det viktigste verktøyet for å innfri de store forventningene regjeringen har skapt. Men Jens Stoltenberg kan bare beholde sin klimatroverdighet dersom han kommer med konkrete tiltak som faktisk reduserer utslippene. Natur og Ungdom mener at regjeringen som et minimum må få på plass følgende fem klimatiltak:

1. All olje og gass til oppvarming må forbys og fjernes i løpet av få år. Det er ingen fornuftige grunner til å fortsette å bruke fossil energi til oppvarming. Gjennom å redusere oppvarmingsbehovet i nye bygg og erstatte all fossil oppvarming med mer miljøvennlige alternativer, kan Norges klimagassutslipp reduseres betydelig.

For å oppnå dette bør det umiddelbart innføres et forbud mot installering av nye olje- og gassfyrte oppvarmingsanlegg. Samtidig må det settes et mål om full utfasing av eksisterende olje- og gassfyring innen utgangen av 2012. For å lette overgangen må avgiftene på gass og fyringsolje settes gradvis opp, samtidig som det må innføres en støtteordning for omlegging fra olje- og gassfyring til miljøvennlige energikilder.

2. De enorme klimagassutslippene fra oljeindustrien må reduseres kraftig gjennom å forsyne oljeplattformene med strøm fra land. Gammeldagse, ueffektive gasskraftverk på oljeplattformene i Nordsjøen og Norskehavet gjør oljeindustrien til den suverent største klimaforurenseren i Norge. Bare . Det mest effektive klimatiltaket på sikt vil være å ikke åpne nye havområder for leting etter olje og gass, og slik begynne en gradvis nedtrapping av oljevirksomheten. Men samtidig må vi redusere utslippene fra dagens olje- og gassvirksomhet kraftig.

Utslippene fra drift av oljeplattformene kan fjernes helt dersom gasskraftverkene offshore erstattes med strømforsyning fra land. Myndighetene må automatisk kreve at alle nye olje- og gassprosjekter bygges ut på denne måten, og det må lages en plan for hvordan dette skal gjøres også for de plattformene som allerede er i drift.

3. Alle gasskraftverk og store utslipp fra industrien må renses for CO2 så raskt som mulig. Teknologien for rensing og lagring av CO2 er tilgjengelig og klar til å tas i bruk. Nye gasskraftverk som bygges må få krav om rensing av CO2 ved oppstart, slik Statens Forurensningstilsyn lenge har anbefalt. Norges Vassdrags- og Energidirektorat har slått fast at gasskraftverk som er under bygging i dag, for eksempel gasskraftverket på Kårstø, kan bli utstyrt med renseanlegg for CO2 innen 2012. Dette må være siste frist for regjeringen til å få på plass CO2-rensing både på Kårstø, Mongstad og Snøhvit-anlegget i Hammerfest.

Men gasskraftverk er ikke det eneste som kan renses for CO2. Ved siden av de planlagte gasskraftverkene på Mongstad, Kårstø, Tjeldbergodden og Grenland ligger også de mest klimaforurensende industribedriftene i Norge. Dersom myndighetene bruker Forurensningsloven til å stille krav om at disse utslippene renses sammen med gasskraft-utslippene, vil de norske klimagassutslippene reduseres kraftig.

4. Utslippene fra transportsektoren må reduseres dramatisk. Nest etter oljeindustrien er transportsektoren – særlig veitrafikken – den største klimasynderen. Dersom regjeringen skal klare å redusere utslippene fra transport, må det satses på mange ulike virkemidler. Regjeringspartiene på Stortinget har allerede gått sammen om å foreslå en rekke utslippsreduserende tiltak i transportsektoren. Vi forventer at regjeringen følger opp alle disse tiltakene.

Et av de viktigste langsiktige klimatiltakene er å øke satsingen på kollektivtransport kraftig. Det må bygges ut dobbeltspor mellom alle de store byene på Østlandet innen 2015. Men samtidig som kollektivtransporten bygges ut må det gradvis gjøres vanskeligere å bruke bil i byområdene. Allerede innen 2009 må et system for vegprising rundt alle de store byene være på plass, for å finansiere en storsatsing på kollektivtransport i disse byområdene.

5. Satsingen på fornybar energi må økes kraftig, slik at miljøvennlig vindkraft og bioenergi kan erstatte forurensende olje- og gassbruk. Regjeringen har opprettet et fond som skal gjøre det mulig å bruke ca 800 millioner kroner i året på fornybar energi. Det er ikke i nærheten av å være tilstrekkelig for å få til en storsatsing på utbygging av miljøvennlig energi.

En dobling av fornybar-fondet vil gjøre det mulig å doble støttesatsene til vindkraft og annen fornybar el-produksjon, og å øke det samlede målet for ny fornybar energi og energisparing fra 30 til 40 TWh innen 2016. Høyre har allerede foreslått en slik dobling. Dette må følges opp av regjeringen umiddelbart.

Natur og Ungdom er glad for at regjeringen har lagt fram klare mål for hvor mye Norge skal redusere klimagassutslippene framover. Men de skremmende konklusjonene i FNs klimarapporter viser tydelig at vi ikke lenger kan være fornøyd med målsettinger og visjoner. Vi har altfor mange eksempler på at luftige målsettinger blir fullstendig verdiløse dersom de ikke følges opp av konkrete tiltak. Mange regjeringer har lagt fram klimameldinger med store ambisjoner om reduserte utslipp og ny klimapolitisk kurs. Likevel har utslippene fortsatt å øke.

Hvis Jens Stoltenberg vil unngå mageplask i klimapolitikken må han legge fram en klimamelding med nye virkemidler og klare tidsfrister for gjennomføring. Dersom han virkelig ønsker å redusere de norske klimagassutslippene, kommer han ikke utenom de fem tiltakene som er gjennomgått her.