SKILLER FAR OG BARN: At fedre ikke har selvstendig rett til foreldrepenger er lovstridig forskjellsbehandling, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: Scanpix
SKILLER FAR OG BARN: At fedre ikke har selvstendig rett til foreldrepenger er lovstridig forskjellsbehandling, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto: ScanpixVis mer

Pappafella

Fortsatt står 6500 fedre uten rett til foreldrepenger.

||| FØDSELSPERMISJON: Fra 1. juli vil 1500 flere fedre få rett til fedrekvote, etter at Jens Stoltenberg har foretatt de siste kosmetiske endringer av regelverket for foreldrepenger. Men fortsatt vil 6500 fedre sitte på reservebenken uten rett til foreldrepenger, til tross for at de selv oppfyller kriteriene for opptjening.

Hvordan er dette mulig? Jo, fordi det i dag stilles aktivitetskrav til mor. Om mor er ufør etter en trafikkulykke og dermed ikke har vært i stand til å opparbeide seg rett til foreldrepenger, vil fars rettigheter også automatisk falle bort. Dette er som om kvinners rett til sykepenger skulle gjøres avhengig av partnerens yrkesaktivitet før hun ble syk. Her foregår det en forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn som er helt uakseptabel.

VALGET MELLOM selvstendige rettigheter for fedre eller en fortsatt utvidelse av fedrevoten har vært et dilemma for regjeringen.  Men det er først og fremst et økonomisk dilemma og ikke et ideologisk. Det vil anslagsvis koste 600-700 millioner årlig å gi alle fedre selvstendige rettigheter, mens det kostet 320 millioner å utvide fedrekvoten til 10 uker. Valget synes dermed enkelt for en regjering som ikke våger å fronte at viktige likestillingstiltak også koster penger. En utvidelse av fedrekvoten kommer bare dem til gode som allerede har muligheten.

Det er selvfølgelig bra at regjeringen nå fullfører en politikk som gir flere fedre muligheten til å være hjemme i 10 uker. Den slags insentiver har vist seg å virke. Fedre får et bedre forhandlingskort. Dels står de sterkere når arbeidsgiver skal overbevises om nødvendigheten av at far skal være borte fra jobb for å ta hånd om små barn, men det blir også lettere å argumentere med mor om en likere deling av foreldrepermisjonen.

Videre blir dette bra for statistikken. Vi vil etter all sannsynlighet nå se at flere fedre tar foreldrepermisjon. Historisk har fedre benyttet seg av kvoten så lenge den har eksistert, og begjærlig grepet enhver utvidelse. Totalt sett vil dette være bra for fedre, bra for barna og ikke minst er det bra for det norske likestillingsselvbildet.

DET ER ÅPNEBARE GRUNNER som taler for å gi fedre selvstendige rettigheter nå. At flere fedre kommer hjem og tar ansvar for omsorgen for små barn er bra for kvinners situasjon på arbeidsmarkedet. Dette er hevet over enhver tvil. Det norske likestillingsprosjektet har lenge hatt som mål å trekke fedre hjem for å styrke kvinners yrkesposisjoner. Mannsrolleutvalget fødte tanken om en egen kvote til fedre, som et sentralt virkemiddel til økt likestilling. Og som det har virket! All erfaring viser at når far får tid sammen med barna, ønsker han også mer tid sammen med barna. Men det er også bra for relasjonen mellom barn og far — og det øker muligheten for at foreldrene deler omsorgen likere etter samlivsbrudd.

Da virker det høyst urimelig for oss at ikke alle fedre skal kunne benytte seg av foreldrepermisjon på eget grunnlag. Prinsipielt er det en lovstridig forskjellsbehandling at fedre ikke har selvstendige rettigheter, det har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast for lenge siden. Sosialt er det en utestengning av 6500 familier fra et viktig velferdsgode og en god mulighet til å ordne familielivet mest mulig likestilt.

OMLAG 12 PROSENT av nybakte fedre i Norge har havnet i en felle de ikke kommer ut av. De har opptjente rettigheter til en ordning de ikke har mulighet til å benytte seg av. De sitter i prinsippet fastlåst på reservebenken mens trenere og publikum roper til dem at de må se å komme seg på banen. Dette bør endres allerede i revidert stasbudsjett.

Gi alle fedre selvstendige rettigheter til foreldrepermisjonsordningene nå!