- Pasienter skal være like mye verdt

Dagens helsekø er uforståelig, skriver Harald T. Nesvik.

Problemene i helsevesenet er så omfattende at det allerede har slitt ut en helseminister. Det er ingen grunn til å tro at en ny helseminister, med den samme politikken, vil kunne utføre de nødvendige endringene for å løse situasjonen.

Det er for de fleste uforståelig at et av verdens rikeste land skal ha over 225 000 mennesker i helsekø, og at det står tusenvis av ledige senger mens ventetidene går opp. Enkelthistorier om CP-rammede barn som må vente for å den nødvendige pumpa for å få et verdig liv ryster. Alle slike enkeltsaker ryster, men hva med alle de enkeltskjebnene som ikke media trekker fram i lyset?

Løsningene ligger ikke i ett enkelt grep, men en omfattende endring i både struktur, økonomi og systemer. Det åpenbare faktum er at med dagens system blir pasienter rammet som følge av manglende økonomi. Dagens system er bygget på at omorganisering og effektivisering skal skje i et slikt tempo at pasientene blir skadelidende. Slik undertegnede og FrP ser det, må de nødvendige endringene i helsevesenet skje som en følge av fornuftige avgjørelser og langsiktige strategier, ikke som følge av behovet for korte innsparinger og nedskjæringer som følge av manglende økonomiske bevilgninger fra landets styresmakter. Sykehusene må bli gitt økonomisk handlingsrom til å omstille sin virksomhet på en slik måte at pasienttilbudet står i fokus. Derfor har FrP foreslått økte bevilgninger til sykehusene ved hver mulige anledning.

Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for at sykehusene skal kunne planlegge sin drift. Behovet for en årlig sykehusproposisjon som fremmes på vårparten, på lik linje med kommuneproposisjonen, er for meg åpenbar. Endrede rammevilkår, både økonomiske og strukturelle, blir først vedtatt i statsbudsjettet i slutten av desember, mens de samme vilkårene skal gjennomføres 14 dager seinere, fra første januar. Det er ikke vanskelig å se at dette byr på unødvendig store utfordringer for sykehusene. 8 av 10 sykehusdirektører er enig med FrP i at det er behov for mer langsiktige styringsverktøy. Forslaget om en slik årlig sykehusproposisjon skal behandles i Stortinget til høsten, la oss håpe at den sunne fornuften har funnet veien fram til Bjarne Håkon Hanssen og regjeringspartiene, slik at dette blir vedtatt.

Ventelistene og ventetidene er sterkt økende under den sittende regjeringen. Dette parallelt med at en stadig større andel av kapasiteten hos både private avtalespesialister og private sykehus står ledig. En undersøkelse foretatt av tidsskriftet Mandag Morgen, viser at den ledige kapasiteten hos de sykehus som er medlemmer av PRISY (Landsforeningen for private sykehus), utgjør over 20 000 operasjoner. For de fleste spiller det liten rolle om helsetjenesten ytes av private eller offentlige, så lenge man får nødvendig helsehjelp raskest mulig. I dagens system er det bare de med velfylte lommebøker som kan kjøpe seg ut av helsekøene, noe som den dramatiske økningen av private helseforsikringer er et tydelig tegn på. For FrP er det både mer rettferdig og samfunnsøkonomisk hensiktsmessig å få kortet ned ventelistene ved å benytte denne kapasiteten for alle pasienter i oljelandet Norge, ikke bare de pasientene som har økonomiske muskler. Det skal ikke være forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker. Sykdom rammer ikke etter dem som har «råd» til å bli syke eller ikke, den rammer blindt.

Strukturendringer må gjøres for å sørge for at Norge samles til ett helserike. Hvorfor skal halvparten av Norges befolkning tilhøre en helseregion, mens den andre halvparten skal fordele seg på tre øvrige regioner? Dette medfører at det til en viss grad er den enkeltes bostedsadresse som er avgjørende for hvilket helsetilbud den enkelte mottar. Dette har kommet særdeles tydelig fram i forhold til den økonomiske skjevfordelingen vi er vitne til. En skjevfordeling FrP mente burde blitt rettet opp allerede i revidert nasjonalbudsjett. La oss for all del håpe at skjevfordelingen blir rettet opp i sin helhet, i henhold til Magnussen-utvalgets utregninger, i statsbudsjettet for 2009. Noe annet vil være en skandale. Pasienter i Helse-Norge skal være like mye verdt, uavhengig av bostedsadressen og den enkeltes lommebok.

Finansieringssystemet må endres slik at pengene følger brukeren til det sykehuset eller helsetjenesten den enkelte selv velger. Dette vil sørge for at man ikke får samhandlingsproblemene mellom kommunene og sykehusene, der pasienter, spesielt eldre pleietrengende, blir kasteballer i et svarteperspill. Når det gjelder andelen ISF (stykkprisfinansiering), som i dag er 40 prosent, må den høynes slik at for hver pasient sykehuset behandler, får man dekt sine kostnader. Dette vil være et incentiv til at sykehusene vil behandle flest mulig pasienter, framfor å måtte regne på om de har råd til å behandle pasientene. Det er enkelt å få et sykehus til å gå med overskudd i dagens system, det er bare å la være å behandle pasienter. Slik kan vi ikke ha det.

De nødvendige politiske prioriteringene er FrP villige til å gjøre, både når det gjelder strukturendringer, finansieringssystem, og økonomi. Ikke fordi det nærmer seg valg, men fordi norske pasienter og innbyggere fortjener et helsetilbud som er bygget på likeverd, kvalitet, trygghet og valgfrihet. Noe annet er ikke oljelandet Norge verdig.

NYTT SYSTEM: Finansieringssystemet må endres slik at pengene følger brukeren ti det sykehuset eller helsetjenesten den enkelte selv velger, skriver Harald T. Nesvik. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX
NYTT SYSTEM: Finansieringssystemet må endres slik at pengene følger brukeren ti det sykehuset eller helsetjenesten den enkelte selv velger, skriver Harald T. Nesvik. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX Vis mer
- Pasienter skal være like mye verdt
HARALD T. NESVIK: Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité (Frp).