Påstander om antisemittisme

HOLOCAUST-INDUSTRIEN: I et intervju i Dagbladet onsdag 16. november kommer professor Einhart Lorenz med en uttalelse som kan tolkes slik at Spartacus forlag har gitt ut en antisemittisk bok: «\'Holocaust-industrien\' er også et uttrykk som langt på vei kan klassifiseres som antisemittisme». Dette er en kritikk av Norman Finkelsteins bok og uttrykk \'Holocaust-industrien\'. Det er en svært alvorlig påstand som fordrer en begrunnelse. Det ville være naturlig at Lorenz gjorde dette med sitater og referanser til boken. Lorenz\' videre påstand om at boken i Tyskland er blitt en kultbok for nynazister, kan ikke regnes som belegg for at Finkelsteins bok er antisemittisk. Men dette bringer opp en separat problemstilling, som vi også vil be ham belyse: Skal akademisk kritikk og selvkritikk holdes tilbake av frykt for at ekstremister (som uansett alltid vil feiltolke fakta) skal ta den i bruk? I så fall taler Lorenz for en selvpålagt taushetsplikt som strider mot den frie forskningen, og gir da nynazistene prioritet fremfor rasjonell kritikk og argumentasjon.
LORENZ\' UTSPILL bærer preg av et sterkt personlig og emosjonelt engasjement. Et slikt engasjement er prisverdig, men som forsker ser han rett og slett ut til å mangle faglig (og analytisk) distanse til sitt tema og dermed også til argumentene i Finkelsteins bok. Boken er en viktig empirisk basert kritikk av noe som utvilsomt finnes: utnyttelse av jødenes lidelse til underholdningsformål og politiske formål. Raul Hilberg, forfatteren av The Destruction of the European Jews og en nestor i Holocaust-forskningen, roser Finkelsteins bok: «Jeg er på ingen måte den eneste som i fremtidig forskning vil måtte erklære meg fullt og helt enig med Finkelstein i hans gjennombrudd.»En rettelse: Lorenz sier at norske intellektuelle har omfavnet boken. Det er en overdrivelse. Professor Jan Brøgger har avfeid boken som utslag av «jødisk selvhat». Brøgger argumenterer ikke mot boken, men foretar en transatlantisk fjerndiagnose, eller det Finkelstein har kalt «preventiv psykoanalyse». Professor Trond Berg Eriksen har kalt Finkelstein «en litterær Holocaust-profitør» og uten et eneste eksempel hevdet at opplysningene i boken er utvalgt med «ondskapsfull omhu». Finkelstein er altså av norske professorer blitt karakterisert som selvhatende, ond og antisemitt. Men ingen av dem gir argumenter for dette eller påviser feil i boken.
TIL SAMMEN utgjør disse tre professorene et trekløver som danner akutt belegg for Lorenz\' mest interessante kritikk: at det mangler «analytisk tenkning blant de intellektuelle i vårt samfunn.» Vi imøteser Lorenz% begrunnelse med stor interesse.