Pengespill og dobbeltmoral

Ville vi tillatt fritt salg av narkotika hvis inntektene gikk til gode formål? De fleste vil svare nei. Samtidig tillater vi at pengespill ødelegger livene for mange mennesker.

DET ER gjentatt mange ganger i løpet av de siste par årene at pengespill er forbudt i Norge. Det skulle man ikke tro. Man trenger ikke dra langt før man møter et eller annet spilletilbud. Utsagnet er derfor svært overraskende for mange. Det står i sterk kontrast til den faktiske situasjonen. I realiteten har vi i dag svært få spillefrie soner i landet vårt. Forbudet mot pengespill har lenge vært et bærende prinsipp i norsk lovgivning. Det har sin bakgrunn i århundre gamle erfaringer, da mange spilte seg fra gård og grunn. Det var nødvendig å reagere og beskytte borgerne mot «lykkespillenes fordervelighet». Resultatet ble et totalforbud. I henhold til lov av 14. juni 1851 var det forbudt «at oprette Lotterier». Det var i det hele tatt forbudt «at bortlodde Penger, Varer eller andre Værdier af hvilken som helst Slags».Først på 1900-tallet begynte unntakene fra forbudet å se dagens lys. Pengelotteriet ble innført i 1913. Spill på hest fikk sin debut da Bjerke travbane ble åpnet i 1928, og tippingen kom først skikkelig i gang i 1948.

BEGRUNNELSEN for spillene har hele tiden vært å skaffe inntekter til gode formål. Og med innføringen av bingo, lotto, flax, oddsen og spilleautomater er pengespill blitt en så vanlig foreteelse at det knapt er noen som tenker på at de er med på en unntakssituasjon når de deltar i et norsk pengespill. I tillegg kommer alle de utenlandske spillene som er tilgjengelige via nettet. Forbindelsen mellom pengespill og øremerking til gode saker er så grunnfestet at det er svært få som setter spørsmålstegn ved dette. Det kan det imidlertid være all grunn til å gjøre. Hva er det som rettferdiggjør en slik «hellig forbindelse»?Dersom pengespill er en negativ aktivitet som kan føre til fordervelighet, hva er det da som gjør at det blir en positiv aktivitet bare overskuddet går til et godt formål? Dette blir et uttrykk for det man kan betegne som norsk dobbeltmoral. Det er jo en grunnsetning i moralfilosofien at målet (de gode sakene) ikke helliger midlet (i dette tilfellet pengespill).

OGSÅ DE frivillige organisasjonene har satset på nordmenns hang til å spille. Det er særlig deres bruk av spilleautomater som har kommet i fokus. For de mange spilleavhengige har dette blitt djevelske instrumenter. Mens de frivillige organisasjonene har hjulpet folk i kriser og katastrofer både her hjemme og i utlandet, har man dessverre gjort det på bekostning av de spilleavhengige, deres familier og barn som ligger blødende igjen etter å ha blitt robbet av de moderne enarmede bandittene. En del sterke narkotiske stoffer er med gode grunner forbudt i Norge. Man ønsker å unngå de alvorlige skadevirkningene som kan oppstå ved bruk. Man kan tenke seg at et argument for å tillate salg av slike stoffer i Norge var at overskuddet skulle gå til gode saker. Ville det rettferdiggjøre et slikt salg? De fleste ville svare nei.

INNTEKTENE fra pengespill har en annen funksjon enn inntektene fra alkohol og tobakk. På disse rusmidlene er det lagt høye avgifter med det siktemål å redusere forbruket. Det er en offentlig målsetting å minske forbruket.Slik er det ikke med pengespill. Formålet er slett ikke å avskrekke folk fra å spille. Tvert imot. Ved aktiv markedsføring tas det ikke bare sikte på å opprettholde omsetningen. Økt omsetning blir betegnet som et godt resultat. Det gir økte inntekter til samfunnsnyttige formål. Derfor kan Norsk Tipping og Norsk Rikstoto åpenlyst reklamere for spill.Samtidig ønsker ikke myndighetene at noen skal utvikle spilleproblemer. Dilemmaet er imidlertid det samme som ved alkohol. Det er påvist en klar sammenheng mellom totalforbruket og graden av problemer. Jo større alkoholforbruk, dess flere alkoholikere. Og tilsvarende, jo mer pengespill, dess flere spilleavhengige.

PENGESPILL omtales av og til som en frivillig skatt. For de mange spilleavhengige er imidlertid ikke skatten frivillig. Har man utviklet sterk avhengighet, er det ikke mer frivillig å gå forbi en automat enn det er å la være å klø ved sterk og intens kløe. For de spilleavhengige blir derfor skatten snarere en tvangsskatt enn en frivillig handling.En bedre betegnelse ville være at spillene utgjør en skjult skatt. De sterkt avgiftsbelagte spillene framstilles slett ikke som skatt, men som underholdning, med håp om enorme gevinster. Sannheten er imidlertid at Norsk Tipping slett ikke er opprettet for å gi folk underholdning. Siktemålet er å få inn penger, intet mindre.

DET ER MINST to parter som viser avhengighet til pengespill. Mest åpenbart er dette de spilleavhengige selv. I tillegg kommer de som har gjort seg avhengige av inntektene. Dette gjelder dels frivillige organisasjoner, dels staten. Uten automatene måtte de ha sett seg om etter andre måter å skaffe inntekter på. Det klarte de før, og det klarer de i andre land. Hvorfor skal frivillige organisasjoner framstå som noen av de fremste markedsførerne av pengespill? Man kan med god grunn spørre seg: hvem er de mest spilleavhengige?De fleste land i verden har kasinoer. I Norge er imidlertid kasino ikke tillatt. Det finnes gode grunner til å ikke tillate kasinospill. Flere undersøkelser har vist at i kjølvannet av kasinoer følger økt spilleavhengighet, ødelagt familieøkonomi og desperate spillere som i sin fortvilelse ikke ser annen vei enn selvmord. Typiske kasinospill er blant annet rulett og spilleautomater. Disse spillene hører både historisk og logisk hjemme nettopp på kasino. I Norge har man imidlertid latt de typiske kasinoautomatene få nærmest fri utbredelse i det norske samfunnet. Dette virker inkonsekvent. På den ene siden tillates ikke kasinodrift, på den andre siden sprer man det mest typiske kasinospillet utover landet i et kjempemessig antall.

NETTPOKER har i løpet av det siste året fått betydelig oppmerksomhet. Myndighetene prøver å bekjempe pokerfeberen ved å klassifisere poker som et tilfeldighetsspill. Argumentet er at det er tilfeldig hvilke kort man får utdelt. Det er imidlertid fullt mulig å bli en dyktig pokerspiller. Til det kreves det trening, kunnskap, selvdisiplin og evne til strategisk og taktisk tenking. Dette betyr ikke at poker er et ufarlig spill. Som i de fleste konkurranser er det få vinnere og mange tapere.Spill over nettet reiser flere spørsmål, ikke minst juridiske. Internett er et internasjonalt, eller overnasjonalt, medium. Forholdet mellom nasjonal lovgivning og det som foregår på nett er derfor komplisert.Hvordan skal pokerbølgen møtes? I Sverige har man bestemt seg for å gi et tilbud om poker. I Norge er det ikke aktuell politikk å be Norsk Tipping gjøre tilsvarende. Dermed vil mange fortsette å spille på utenlandske nettsteder, og nye vil komme til. Det vil ikke være lett å stoppe denne utviklingen.Spillepolitikken skal ta hensyn til mange grupper og interesser. Som i andre politiske spørsmål blir det spørsmål om en balansegang mellom disse. Enkle løsninger kan virke besnærende, men er samtidig ofte umulige.