Politiet tar voldtekt på alvor

VOLDTEKT: De siste dagene har det i Dagbladet og andre medier blitt skapt et bilde av at norsk politi ikke tar voldtektssaker på alvor. Dette er et feilaktig bilde. Voldtekt er en alvorlig forbrytelse som har store konsekvenser for ofrene, og norsk politi tar denne grove kriminaliteten svært alvorlig.

Voldtektssaker er ofte komplekse og krever høy kompetanse og store ressurser fra politiets side. Nettopp fordi sakene er krevende, mener vi at politiets kompetanse stadig skal styrkes. Det er allerede gjort mye: Politidirektoratet har gitt retningslinjer om at ansvaret for voldtektssakene skal plasseres hos egne koordinatorer i politidistriktene, og de største distriktene skal ha team som tar disse sakene. Enhver som kommer til politiet og melder en voldtekt skal bli mottatt med profesjonalitet og omtanke. Vårt syn er at den beste måten å ivareta dette på, er å styrke kompetansen i politidistriktene der hvor publikum møter politiet. Voldtektsutvalget foreslår et eget særorgan, SEPOL. Politidirektoratet mener en bedre løsning er å sørge for en betydelig styrking av Kripos’ eksisterende avdeling for seksualisert vold med blant annet døgnåpen telefontjeneste. Dette er også vårt forslag til Justisdepartementet.

Politiet arbeider stadig for å forbedre håndteringen av voldtektssaker. En elektronisk dreiebok er under utarbeiding, og revidert sporsikringspakke i sedelighetssaker taes i bruk i høst. Utvidelse av DNA-registeret etter 1. september vil være til hjelp for politiet også i voldtektssaker. God opplæring i avhørsteknikk og økt bruk av videoopptak av avhør er andre viktige elementer.

Oslo politidistrikt presenterte i vår en grundig gjennomgang av alle voldtektssakene i distriktet i 2007 og sammenliknet resultatene med undersøkelser fra tidligere år.

Rus er i økende grad en faktor hos både offer og gjerningsmann. Andelen ofre som var ruspåvirket under anmeldte overgrep har steget fra 50 til 70 prosent siden 2000. Andelen ruspåvirkede gjerningsmenn er i samme periode doblet fra 30 til 60 prosent. Langt de fleste voldtektene skjer nattestid i helgene, og 70 prosent av voldtektene skjer i private boliger.

Voldtekt er grov kriminalitet og et alvorlig samfunnsproblem. Politiet har ansvaret for å etterforske og iretteføre voldtektssaker, men politiet alene kan ikke bekjempe voldtekt i samfunnet. Vi tar vår del av ansvaret, og vi tar det på alvor.