Pornokampen er ikke over!

PORNOSLADDEN: Onsdag 7.12 bestemte Høyesterett at pornoparagrafen som ble vedtatt av Stortinget i 2000 er ubrukelig i å beskytte samfunnet mot pornografi. Kvinnegruppa Ottar mener det er en skandale at Høyesterett tar seg til rette i å endre politisk vedtatte lover. Samtidig må Stortinget ta innover seg at de har vedtatt en lov som er for diffus, og vi forventer at de nå skjerper inn loven. Vi i Kvinnegruppa Ottar og andre pornomotstandere må igjen starte pornokampen. Dvalen er over, og kampen har så vidt begynt!Vi mener at konsekvensen av Høyesteretts dom blir å gi pornoindustrien frie tøyler. Og at pornoindustriens strategi om å normalisere porno har lyktes. I en tid da ytringsfrihet er et hett diskusjonstema, er det viktig å påpeke at pornoindustriens hensikter ikke er retten til det frie ord, men profitt. Fordi porno- og prostitusjon har så store skadevirkninger for så mange, må hensynet til de som blir brukt i produksjonen og til alle de kvinner som føler seg krenket av den, veie tyngre enn hensynet til industriens ønske om profitt, og brukernes ønske om å kjøpe.

DET ER HELT nødvendig at en paragraf som omhandler pornografi har en ordlyd som også rammer kvinneundertrykking da kjernen i pornoen er det mange oppfatter som nedverdigende framstilling av kvinner. Dette kunne løses med å ta inn «kjønnskrenkende» og/eller «er i strid med likeverdet mellom kjønnene, eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann» i definisjonen av pornografi. Den siste formuleringen er hentet fra Markedsføringslovens bestemmelse om kjønnsdiskriminerende reklame.Salg av kvinner er en milliardindustri som er er bygd opp på kynisk menneskehandel og organisert kriminalitet. Slik pornoloven hittil har fungert i Norge, har den hindret framveksten av en stor og nasjonal porno- og prostitusjonsindustri her i landet. Porno er prostitusjon foran kamera. Vi ser ingen prinsipiell forskjell mellom å å selge sex med eller uten kamera tilstede. Bakmennene i pornobransjen og kioskene som selger den, er dermed å regne for halliker. Hallikvirksomhet er straffbart. Vi mener derfor at det er ulogisk at «papirhallikene» skal gå fri.

EN LIBERALISERING handler ikke bare om «voksne menneskers rett» til å få så mye porno de vil. Selvfølgelig vil det også føre til at mange flere barn vil bli utsatt for pornografi, og for grovere pornografi. Og det handler om hvilket kvinnesyn og menneskesyn vi ønsker i samfunnet. Pornografien opprettholder et syn på kvinner som underordnet, og av mindre verdi enn menn gjennom budskapet om at kvinner er til salgs. Høyesterett argumenterer med at den alminnelige oppfatning av hva som er støtende har endret seg. Vi vil peke på at selv om det er riktig, er det for de fleste mennesker svært stor forskjell på hva som er vanlig seksuell aktivitet mellom voksne mennesker i privatlivet, og hva som skal være gjenstand for offentlig kjøp og salg. En viktig grunn til at folks holdninger har endret seg, er den offensiven pornoindustrien har hatt de siste 10 årene for å tøye grensene i forhold til hva som skal regnes som alminnelig.