Pressens faglige utvalg uttaler:

Klagen gjelder to artikler i Dagbladet, skrevet av forfatteren Axel Jensen. I artiklene, som inngår i en lengre serie «rapporter» fra Jensens sykeleie, beskriver den dødssyke forfatteren ulike sider ved sin spesielle tilværelse, blant annet opplevelsen av en operasjon og hvordan han føler han er blitt behandlet av helse- og omsorgsetaten i Kristiansand kommune. Klagerne, henholdsvis en narkoselege og en administrativ sykepleier, er hver for seg viet spesiell og lite flatterende oppmerksomhet i de to artiklene. De mener seg omtalt på en nedverdigende måte, og at det må finnes grenser for hva mennesker i embeds medfør skal måtte finne seg i. Klagerne mener den lovbestemte taushetsplikten har avskåret dem fra å ta til motmæle, selv om Axel Jensen har løst dem fra denne plikten.

Dagbladet anfører at Axel Jensen, gjennom den aktuelle artikkelserien, har gitt et særlig verdifullt bidrag til den offentlige debatt, og at han har fornyet den tradisjonelle kommentar- og debattmetode. En fellende uttalelse i PFU ville, etter avisens syn, innebære nye «beskrankninger» for den frie og kontroversielle ytring. Avisen mener at tekstene må sees på som en helhet, og at de ikke kan splittes opp i løsrevne påstander som i reportasjetradisjonen. Dagbladet mener man hadde valget mellom å trykke tekstene i sin helhet, eller la være å trykke dem. Å gjøre strykninger i en litterær tekst ville vært uholdbart, mener avisen. For øvrig vises det til at redaksjonen har vært åpen for tilsvar, men at klagerne ikke har benyttet denne muligheten, til tross for at Axel Jensen har løst dem fra taushetsplikten.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere påpekt at det i den offentlige debatt må være stor takhøyde og rom for skarpe formuleringer. Utvalget vil likevel understreke at også leserinnlegg, kronikker og andre innsendte artikler er underlagt de samme presseetiske aktsomhetskrav som redaksjonelt produsert materiale.

Selv om forfatteren skal ha løst klagerne fra taushetsplikten i den aktuelle saken, konstaterer utvalget at det ikke har vært deres ønske å bli involvert i en debatt i pressen ved selv å søke offentlighet.

I det påklagede tilfellet finner utvalget at forfatteren, og dernest avisen, uten å gripe inn i teksten for øvrig, skulle ha unnlatt å identifisere klagerne. Utvalget mener avisen måtte forstå at navngivelsen ville framstå som unødig belastende, sett på bakgrunn av de sterke karakteriseringer av klagerne, og i særlig grad den administrative sykepleieren. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

På dette punkt har Dagbladet brutt god presseskikk.

Sven Egil Omdal, Johan O. Jensen, Kari Saastad, Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen