Prinsippløse Dagbladet

Utlendingsnemdas direktør svarer på kritikken fra Dagbladet

ASYLSØKERE: Utlendingsnemnda (UNE) ga nylig den iranske kvinnen Shahla Varadi opphold i Norge etter 7 år i kirkeasyl og påpekte de politiske myndigheters medansvar for Shahlas belastende tid i kirkeasyl, pga deres instruks på 90-tallet om at politiet ikke skal gå inn i kirker og hente asylsøkere med endelige avslag.

Dagbladet jubler i sin leder 16.12.07 over både vedtaket og UNEs påpeking av politikernes ansvar og avslutter med at «Terje Sjeggestad, som er direktør i UNE, bør oftere påpeke konsekvenser av myndighetenes strutsepolitikk».

Jeg takker for oppfordringen og registrerer at Dagbladets redaksjonelle meningsutvikling går i rasende tempo, uanfektet av prinsipielle vurderinger. Så sent som i juli i år hadde nemlig avisa en annen leder med råd til undertegnede – med overskriften «Embetsmann på ville veier» og denne avslutningen: «Debattglade embetsmenn trenger vi ikke. Og i den løpende politiske debatt bør de ikke delta.»

UNEs holdning til slike spørsmål har i alle år har vært, og er fortsatt, upåvirket av Dagbladets dagsform. Som bidrag til en kunnskapsbasert debatt vil vi fortsette å redegjøre for hvordan regelverket er, hvordan UNE arbeider, hva som er vår praksis i asyl- og andre utlendingssaker og hvilke hensyn det er lagt vekt på i vedtakene.

I lederen om Shahla-saken motstår ikke avisa fristelsen til selv å ta ære for at hun har fått bli, pga avisas søkelys på saken, og til å hevde at UNE «omsider innrømmer» at hun må få bli pga sterke menneskelige hensyn.

La meg derfor gjøre det klart at UNE aldri vil, og aldri skal, ta avgjørelser ut fra om Dagbladet eller aktører som har interesser i et bestemt resultat setter søkelys på saken eller utøver annen form for press. Det avgjørende er hvor sterkt sakene står. I denne saken har Shahlas situasjon endret seg vesentlig siden UNE forrige gang – helt tilbake i 2003 – fikk hennes asylsak til behandling. Dette er den enkle bakgrunnen for at avgjørelsen nå ble en annen enn i 2003. Og slik sett er Shahla-saken er et godt eksempel på at UNE gjerne endrer tidligere vedtak når det er saklig grunn til det, i stedet for å ri misforståtte prestisjehensyn.