Prøv 365 egenmeldingsdager!

Jeg er overbevist om at kravet om «sykemelding» ikke gir lavere sykefravær.

Debattinnlegg

Thomas Jackson, overlege ved Sanderud Sykehus i Hedmark, skriver en meget god kronikk, der han problematiserer legemeldt sykefravær. Her følger han opp forrige ukes debatt i kjølvannet av undertegnedes forslag om 365 egenmeldingsdager. Som fastlege kjenner jeg på denne problemstillingen hver dag. De fleste kollegaer jeg har snakket med opplever også sykemeldingssystemet som problematisk - men vi er ikke enige om hva som bør gjøres med det.

Jeg er helt overbevist om at kravet om legeerklæring ved sykdom («sykemelding») ikke gir lavere sykefravær - og i den grad det gjør det, er effekten minimal - og kan slett ikke forsvare de milliardbeløp som årlig brukes for å administrere systemet. Som lege er vi svært godt kvalifiserte til å stille en diagnose og i mange tilfeller hjelpe pasienten til raskest mulig å bli frisk. Derimot er vi ikke spesielt kompetente til å vurdere arbeidsevne. I denne vurderingen ligger en kompleks sammenblanding av ulike faktorer, blant annet sykdommens karakter, pasientens personlighet og ressurser, jobbens karakter, arbeidsgivers evne/vilje til å tilrettelegge, samt det psykososiale arbeidsmiljøet. Denne komplekse vurderingen gjøres helt åpenbart best av den enkelte pasient - som er den som kjenner arbeidsplassen, føler sine egne smerter og følelser og vet hva han/hun makter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så sier kanskje mange fra ryggmargen: «Dette er naivt, og vil bli misbrukt». Ja - selvsagt er det noen som vil misbruke systemet, men dem kan vi bare i svært begrenset grad «stoppe» ved bruk av legemeldt sykefravær. Er du en person med så lav moralsk karakter at du med viten og vilje vil tilrøve deg fellesskapets midler til egen vinning ved hjelp av ren svindel - vil du selvsagt også ofte både ha vilje- og evne til å «fake» symptomer overfor legen din. Forskningen gir en viss støtte til mitt syn, men ingen støtte til dagens system.

Etter å ha lest en så bra og beskrivende kronikk, var det med stor overraskelse jeg leste avslutningen - der Thomas Jackson vil erstatte et ineffektivt og dysfunksjonelt kontrollsystem med et annet. 365 egenmeldingsdager vil frigjøre store legeressurser, som da kan brukes der hvor vi sårt trenger dem - i fastlegeordningen, sykehjem, sykehus og andre helsetjenester. Bruk av legeressurser i offentlig kontrollorganer er sløsing med verdifull og høykompetent arbeidskraft, og kan bare forsvares dersom det medfører en vesentlig kostnadsreduksjon for staten. Dette er et vesentlig poeng - mitt forslag om 365 egenmeldingsdager er et godt forslag selv om sykefraværet forblir på samme nivå som i dag - ja selv om det stiger marginalt. Da har man jo fremdeles frigjort mangfoldige lege- og NAV-årsverk som kan brukes til langt nyttigere formål.

Jeg vil avslutte med et konkret forslag: La oss gjennomføre et pilotprosjekt i for eksempel et fylke over en periode på for eksempel tre år. Dersom forsøket viser at sykefraværet øker vesentlig ved 365 egenmeldingsdager, bør man skrinlegge dette. Dersom det viser uendret eller nedsatt sykefravær, kan man vurdere dette som en nasjonal ordning. Ballen er hermed spilt - og jeg venter spent på NAV og politikere - hva de har å si.

P.S. Teksten er et uttrykk for mine personlige meninger, og er ikke et uttrykk for Legeforeningen eller Allmennlegeforeningens offisielle politikk.