Psykiatriens feil og mangler

PSYKIATRI: Reidun Ueland uttaler i Dagbladet 16/9-07 at jeg betrakter psykiatrien som ufeilbarlig og tror medikamenter løser alle problemer. Hun antyder at jeg ikke lytter til mine pasienter og påstår at psykiatrien hevder man ikke kan bli frisk av psykoser. Ingen av disse påstandene er korrekte.

Jeg har flere ganger i Dagbladet formidlet et syn som er kritisk mot psykiatriens feilgrep (lobotomi, overdreven bruk av tvang og ukritisk bruk av medisiner) og mot ideen om at man ikke kan bli frisk av psykoser. TIPS (tidlig intervensjon ved pykose)-prosjektet som jeg har vært involvert i de siste 14 årene, viser klart at relativt mange pasienter med alvorlige psykoser profiterer på behandling; 66 % er uten psykosesymptomer etter 1 års behandling. Mer enn 80 % av de 301 pasientene som deltar, bruker antipsykotika det første året og like mange deltar i psykoterapi. Halvparten deltar i familiearbeid som gir informasjon om behandling og lidelsene generelt både til pasient og pårørende. Psykose er ikke lik kronisk lidelse; ved tidlig behandling og bruk av moderne terapiformer er det svært sannsynlig at man vil komme over symptomene.

Jeg behandler for det meste yngre pasienter som har alvorlige psykoselidelser og rusproblemer, det er vanskelig for meg å vite hvorvidt de føler at jeg klarer å lytte til dem, men jeg forsøker å gjennomføre behandlingen på en respektfull måte. Flertallet har god effekt av medikamentell behandling, men jeg har også hatt pasienter som enten har fått alvorlige bivirkninger eller ikke effekt, disse bruker i dag ingen medikamenter.

Uelands innlegg er en reaksjon på min kritikk av professor i farmakologi Ivar Aursnes som argumenterer mot medikamentell behandling av psykoser. Aursnes skaper unødig frykt for bivirkninger, noe innlegget fra Stein Erik Ulvund som er far til en ungdom med psykose, vitner om. Aursnes burde være klar over at mange alvorlige lidelser behandles med medikamenter som kan gi bivirkninger, det betyr ikke at man skal unngå behandling, men behandlingen må følges tett opp av lege som kan vurdere om bivirkningene overskrider de gode virkningene. Dette er tilfellet med astma, epilepsi, leddsykdommer, kreft etc. Psykose er en alvorlig lidelse, uten behandling vil svært mange bli kronisk syke og ute av stand til å fungere sosialt, i arbeid eller studier. Medikamentell behandlingen av psykose er effektiv behandling selv om professorer og psykologer med ymse agendaer og kunnskap hevder noe annet.