Psykisk helsehjelp i skolen

SCREENING: I en kronikk i Dagbladet 27.09 foreslår Arne Holte i Nasjonalt folkehelseinstitutt og Randi Talseth i Voksne for Barn en screening av barn og ungdoms psykiske helse i skolen. Dette skal gjøres ved å la elevene fylle ut et elektronisk skjema en gang i året. Barneombudet er enig i at det må gjøres mer for å fange opp barn og ungdom med psykiske plager, slik at de kan få hjelp. Men vi kan ikke slutte oss til tanken om en screening etter Holte og Talseths modell. Å sammenligne tannhelse med psykisk helse slik de gjør, mener vi er uheldig. Hull i tenner er noe man kan fastslå med sikkerhet og reparere enkelt. Psykiske plager berører individet på en helt annen måte, og oppleves forskjellig fra person til person. Det er heller ikke like enkelt å behandle psykiske vansker som å reparere en tann. Skal vi kunne hjelpe barn og ungdom med psykiske lidelser må vi ha et hjelpeapparat som når alle, og det har vi ikke i dag. Å kartlegge psykiske vansker uten å kunne tilby hjelp vil etter vår oppfatning være uetisk. Det er heller ikke gitt at alle som får konstatert at de har et psykisk problem opplever det slik selv, og ønsker hjelp. Barn må også ha samtykke fra foresatte før de kan motta hjelp. Slik kan en screening skape nye problemer hvis det oppstår uenighet mellom barn og foreldre om hvordan den skal følges opp.Helsepersonell bør heller jobbe aktivt for å fange opp barn og ungdom som har det vanskelig. En forutsetning for dette er selvfølgelig at det er tilstrekkelig kapasitet i skolehelsetjenesten og PP - tjenesten. Dernest må de som jobber der ta initiativ til å etablere en hensiktsmessig kontakt med skolens ansatte. Gjennom regelmessige samtaler med klasselærere hvor man sammen går gjennom elevene, kan man fange opp de som ser ut til å ha det vanskelig på en mer fleksibel måte enn ved hjelp av et skjema. Slik vil også lærerne over tid kunne utvikle sin forståelse av hva de bør være oppmerksom på, i trygg forvissning om at det er helsepersonell som tar initiativ til og ansvar for hvilke elever som bør følges opp og hvordan. Bruk av skjemaer tror vi lett vil kunne påvirke lærere i motsatt retning. De kan føle at når elevene blir screenet på datamaskin trenger ikke de å engasjere seg i hvordan de har det. Jevnlige samtaler mellom helsepersonell og lærere vil derimot kunne gi et sikkerhetsnettet bygd på kontakt mellom mennesker og voksne som tar ansvar innenfor sine roller.