Raffinert fransk åpning

Mange hevder det ikke er mulig å etablere løsninger som sikrer industrien i Norge langsiktige og kommersielt levedyktige kraftavtaler. De påstår EØS-avtalen hindrer slike løsninger grunnet statsstøttereglene i EU.

EU-landet Frankrike sitt industrikraftkonsortium Exeltium viser at de, bevisst eller ubevisst, tar feil. Exeltium vil årlig sikre over 12 TWh kraft til fransk industri (Over 300 TWh de neste 25 år) – eller tilsvarende hele 30 % av kraftbehovet i norske industrivirksomheter. Kraftvilkårene i Exeltium er langsiktige og gunstige. Flere titalls franske kraftintensive industrivirksomheter deltar i ordningen. Det franske statlige energiselskapet EDF leverer kraften. I tillegg kan det opplyses at EU landene Finland og Spania har beslektede ordninger for sin industri.

Franske myndigheter har gjort en betydelig jobb for å tilrettelegge for industrikraftløsningen Exeltium. EU kommisjonen godkjenner sannsynligvis den franske løsningen innen kort tid. Derfor var det gledelig når den nå nylig avgåtte Olje- og energiministeren – under et møte med industri og kraftselskap 2. juni 2008-, lovte å forsere arbeidet for å etablere tilsvarende løsning i Norge. Forventningene til at regjeringen skal etablere industrikraftløsninger var høye etter valget i 2005. Enda høyere etter Soria Moria-erklæringen ble underskrevet. Møtet 2. juni ga forventningene ny næring. Både industri og ansatte forventer nå at det skjer noe raskt! Vi oppfattet Olje- og energiministeren slik at løsningen skulle legges inn i statsbudsjettet for 2009.

Jeg håper og tror den nye Olje- og energiministeren er enig i at det må være konkrete tiltak som legges inn i statsbudsjettet for neste år. Noe annet ville jo vært opprørende og provoserende, nå tre år etter at franske myndigheter påbegynte sitt konkrete arbeid.

Riktignok må vi ta forbehold om hvordan den franske løsningen vil bli etter at EU-kommisjonen har behandlet saken endelig. Likevel vet vi at endringene som er gjort i det franske lovverket ikke er blant forholdene EU-kommisjonen ser på. Det betyr at norske myndigheter allerede nå kan gå i gang med å forberede nødvendige lovendringer etter modell fra Frankrike. Det er ingen grunn til å avvente denne delen av arbeidet ytterligere. Kommer lovverket på plass, er det mye opp til industrien og kraftselskapene selv å ordne resten.

Det viktigste med Exeltium, er at konsortiet gir industrien reell mulighet til å inngå langsiktige og kommersielt levelige kraftavtaler i et marked preget av skyhøye prisforventninger. Kommersielle forhandlinger har ligget til grunn for kraftpris, varighet og kraftmengde knyttet til Exeltium. De franske myndighetene har bidratt ved å tilrettelegge gode skatte og avskrivningsordninger innenfor rammen av bagatellmessig og dermed lovlig støtte i EU/ EØS systemet. Bankfinansieringen av konsortiet gir fordelaktige utslag både på forutsigbarhet og kraftpris. Prisberegningen i modellen bygger på såkalte virtuelle kraftverk. Dvs. hva det ville kostet å bygge ut ny kraft. Samlet gir alt dette grunnlag for å hevde at Exeltium er en fullgod industriell kraftløsning som helt klart kan danne malen for det som skal skje i Norge når vi skal sikre vår industri grunnlag for fortsatt drift og nye investeringer.

Vannkraftlandet Norge har minst like gode forutsetninger som atomkraftnasjonen Frankrike når det gjelder å legge til grunn virtuelle kraftutbyggingspriser. I Norge kan vi i tillegg legge til grunn reelle vannkraftutbyggingspriser. For eksempel ved at offentlige eller private selskap gis rettigheter til å leie vassdrag mot å bygge ut kraft som skal tilføres konsortiumsløsning som etableres etter mal fra Frankrike.

Felles for vannkraft og atomkraft er relativt lave utbyggingskostnader, og at produksjonen begge steder foregår uten CO{-2}-utslipp. Statsstøttereglene er de samme enten vi befinner oss i Norge eller Frankrike. Skatte-, avskrivning- og avgiftspolitikken er underlagt nasjonal råderett innen EU/ EØS-området. Med andre ord har vi tilstrekkelig handlingsrom, også innenfor EØS-avtalen.

De franske konkurransemyndighetene har undersøkt og funnet at Exeltium er i tråd med de franske konkurransereglene, ut ifra spesifikke franske forhold. En tilsvarende vurdering må selvfølgelig gjøres spesifikt også i Norge, men må forstås ut fra de samme prinsipper som i Frankrike. En industrikraftløsning som bygger på samme prinsipp som franske Exeltium kan etableres raskt i Norge. Nettopp fordi Frankrike har tråkket opp sporet før oss.

Vi tror regjeringen etter gjentatte markeringer utenfor Stortinget har forstått at saken er viktig for LO. Gjentatte brev fra 12 av landets fylkesordførere, samt opprop fra 110 av landets ordførere i 2007, viser at saken er viktig for hele Distrikts-Norge. Forbundsleder Leif Sande har på vegne av 50 000 medlemmer i Industri Energi varslet fullt trykk i saken helt frem til valgdagen i 2009 om nødvendig. LO leder Roar Flåthen, leder i Fellesforbundet Arve Bakke og ikke minst ledelsen i Fagforbundet har vært klare når det gjelder kravet om industrikraftløsninger. Den siste markeringen utenfor Stortinget samlet mellom 1500 og 2000 mennesker fra over 50 lokalsamfunn i hele landet. Ikke først og fremst mot regjeringen, men for industrikraftløsninger – og for gjennomføring av Soria Moria-avtalen. Jens Stoltenberg må stille opp!

Når Frankrike nå har raffinert en god konstruksjon og ramme for løsning som også kan anvendes i Norge, må motstanderne slutte med tøvete uttalelser om at det ikke er mulig å få til industrikraftløsninger innenfor EØS/ EU. Slike påstander blir nesten på nivå med å hevde at Frankrike ikke finnes.

Regjeringen Stoltenberg har fått en «raffinert fransk åpning» på industrikraftspørsmålet. Vi forventer at regjeringen sammen med industrieiere og kraftselskap benytter denne åpningen for å sikre arbeidsplasser, lokalsamfunn og ikke minst en fremtidsrettet strategisk viktig nasjonal industri.