Realistiske klimakutt

KLIMA: Tidligere miljøvernminster Thorbjørn Berntsen har gjort mye bra for miljøet. I den siste tiden har han dessverre endret rolle fra å være pådriver til å være forsvarsadvokat for en regjering som fungerer som en bremsekloss i miljøpolitikken. I kronikken «Populistisk klimadebatt» angriper Berntsen undertegnede fordi Venstre krever at regjeringen setter et konkret mål for hvor mye klimaforurensingen;fra Norge skal kuttes. Kritikken rammer også AUF og Aps miljøpolitiske talsmann Tore Nordtun. De har sluttet seg til Venstres mål for klimakutt, men får altså ikke gehør i egne rekker. Hvorfor skal ikke Norge;sette et konkret mål når Tyskland, Danmark, England og en rekke andre land allerede har gjort det? I klimapolitikken står vi overfor et klart verdivalg. Vi kan velge å vise solidaritet med de menneskene som vil rammes hardest av klimaendringene. Da trenges konkrete mål og vilje til å følge disse opp med tiltak. Denne veien ønsker Venstre å gå. Den andre muligheten er å se hvilke tiltak regjeringen, LO og sektorene som berøres av mulige klimakutt blir enige om. Så kan man se hvor langt, eller rettere sagt hvor kort, det rekker for å «løse» Norges klimautfordring. Det er åpenbart denne veien Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg og Thorbjørn Berntsen vil gå. Venstres vei vil gjøre Norge til et klimapolitisk foregangsland. Arbeiderpartiets vei vil gjøre oss til en klimasinke, som har tjent seg søkkrik på eksport av fossile energikilder.

BERNTSEN PÅSTÅR at Venstre ikke gjorde noe i klimapolitikken i regjering. Det er feil. En rekke tiltak ble igangsatt. Det ble også nedsatt et utvalg, det såkalte Lavutslippsutvalget, som fikk i oppdrag med å lage en plan for hvordan Norge kan kutte klimautslippene med to tredjedeler innen 2050. Utvalget;har nå gjort jobben. Arbeidet viser at betydelige klimakutt er realistisk basert på kjent teknologi og til en akseptabel kostnad. Det er denne veien Venstre vil gå og som Berntsen kaller «sim sala bim»-politikk og populisme. Dette er ikke populisme - dette er realisme og den utfordringen Arbeiderpartiet står ovenfor.Lavutslippsutvalget skisserer 20% klimakutt innen 2020. Venstre mener dette kan forseres. Skal Norge ha noenlunde like ambisjoner i klimapolitikken som andre europeiske land, bør vi ha som mål å kutte 30% av utslippene innen 2020. Da gjør vi jobben hjemme, og Norge får en lederrolle i det internasjonale klimaarbeidet. Dette bør være den naturlige posisjonen for et av verdens rikeste land.