Regjeringen satser på hydrogenbiler

HYDROGENBILER: Cristopher Kloed i Norsk Hydro ASA kvalifiserer til medlemskap i korttidsminneforeningen når han i Dagbladet 30. mai etterlyser en sterkere politisk deltakelse for å fremme bruken av hydrogenbiler. For bare et par uker siden foreslo Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett å innføre et fritak i engangsavgiften for hydrogenbiler fra 1. juli 2006. Gjennom denne ordningen får vi erfaring med bruken av hydrogen som drivstoff og legger veien åpen for at flere kan velge miljøvennlig i tiden som kommer. Regjeringen har fra første dag følgt opp intensjonene i Soria Moria-erklæringen om å fremme bruken av hydrogen og innføre virkemidler som gjør at flere velger lavutslippsbiler. Vi ønsker en mer miljøvennlig bilpark. Hydrogenbiler og satsing på bioetanol er viktig skritt på denne vegen. Til høsten vil Regjeringen komme med et forslag til omlegging av bilavgiftene som vil ta bedre hensyn til miljøet. Et av tiltakene som vurderes er å ta CO2-utslipp inn som et moment i beregningen av engangsavgiften. Dette vil favorisere de som velger miljøvennlige biler. Gjennom å fremme bruken av miljøvennlig drivstoff og foreslå avgiftsendringer som tar hen-syn til miljøet, er Regjeringen den beste garantist for handling i miljøpolitikken.