VIKTIGSTE MÅL: Våre viktigste mål i eldreomsorgen er å bygge flere sykehjemsplasser og sørge for at de eldste og skrøpeligste på sykehjemmene får bedre helsetjenester og bedre pleie, skriver Bent Høie. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
VIKTIGSTE MÅL: Våre viktigste mål i eldreomsorgen er å bygge flere sykehjemsplasser og sørge for at de eldste og skrøpeligste på sykehjemmene får bedre helsetjenester og bedre pleie, skriver Bent Høie. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB ScanpixVis mer

Regjeringen treffer eldreblink

Jeg vet hva vi sikter mot i eldreomsorgen, og vi bommer ikke.

Meninger

Sommerens engasjement for eldreomsorg i Dagbladets spalter er gledelig. Jeg er enig i at vi ikke har gjort nok. Men jeg stusser når overskriften «eldrebom» blir brukt om regjeringens politikk. Våre viktigste mål i eldreomsorgen er å bygge flere sykehjemsplasser og sørge for at de eldste og skrøpeligste på sykehjemmene får bedre helsetjenester og bedre pleie. Her gjør vi mye.

FLERE PLASSER: Aldri før har kommunene hatt bedre grunn og mulighet til å bygge flere sykehjemsplasser, skriver Bent Høie. 
FLERE PLASSER: Aldri før har kommunene hatt bedre grunn og mulighet til å bygge flere sykehjemsplasser, skriver Bent Høie.  Vis mer

Det gikk altfor lenge altfor trått med bygging av sykehjemsplasser i kommunene. Vi vet hvorfor. Kommunene syntes de ble sittende med en altfor stor del av regningen. For å få fart på byggingen har vi sørget for at staten tar minst halvparten av regningen ved bygging og rehabilitering av heldøgns plasser. Det har gitt resultater. Vi har sett en kraftig økning i søknadene fra kommunene, de vil bygge flere nye sykehjemsplasser. Fra 2019 betaler ikke staten lenger for oppussing av gamle plasser, men kun for nye sykehjemsplasser. Vi blir stadig flere eldre og det er derfor svært viktig at vi bygger flere nye plasser – ikke bare oppgraderer gamle.

Aldri før har kommunene hatt bedre grunn og mulighet til å bygge flere sykehjemsplasser. I tillegg til dette har vi nå også lovfestet retten til sykehjemsplass for dem som trenger det.

Det arbeider mange dyktige og engasjerte mennesker i eldreomsorgen. Men mangelfull kompetanse hos ansatte fører til mangelfull behandling av skrøpelige og syke eldre mange steder. Det kan vi ikke leve med. Derfor har vi satt av 1,2 milliarder kroner i årets statsbudsjett for å heve kompetansen og få ned andelen ufaglærte.

Gjennom Kompetanseløft 2020 gir vi tilskudd til grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenesten. Dette er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Når vi hever de ansattes kompetanse, hever vi kvaliteten på tjenestene. Mer kunnskap om viktigheten om aktivitet, vil gi mer aktivitet. Mer kunnskap om viktigheten av ernæring, vil gi bedre ernæring. Mer kunnskap om eldres sykdommer, vil gi bedre oppfølging av dem som er syke.

De som bor på sykehjem og i omsorgsboliger har ofte flere sykdommer og komplekse behov. Mange av dem bruker flere medikamenter som de trenger hjelp til å ta. Faren for feilmedisinering øker jo flere legemidler de bruker. Undersøkelser viser at hele tre av fire pasienter i sykehjem har problemer knyttet til legemidler. Feilmedisinering og uheldig bruk av medisiner i sykehjem skyldes som regel manglende rutiner og manglende kompetanse og opplæring av ansatte.

Derfor vil vi ha legemiddelgjennomgang på alle sykehjem. Da får sykehjemmene plikt til å gå gjennom og kontrollere hvilke medisiner den enkelte beboer tar. Det vil hindre overmedisinering og feilmedisinering.

Stadig flere eldre utvikler demens. Vi må derfor heve kompetansen om disse sykdommene og tilrettelegge tjenester og botilbud for mennesker med demens. Vi har laget en demensplan i samarbeid med mennesker med demens og deres pårørende. Den inneholder en rekke tiltak som vil bedre tjenestene til den voksende pasientgruppen og deres pårørende. Et av dem er lovfesting av tilbud om dagaktiviteter for alle med demens fra 2020.

Mer penger til bygging av sykehjemsplasser og mer penger til kompetanseheving er svært viktig. Men gode og kompetente ledere er helt avgjørende for at de sykeste eldre skal få god behandling. Jeg har besøkt mange sykehjem både som stortingsrepresentant og helse- og omsorgsminister. Jeg pleier å merke om det er et godt sted å være med det samme jeg kommer innenfor døra.

Det handler ikke om at det er fine bilder på veggene eller store kakestykker på fatene. Det handler nesten alltid om ledelse. Hvis sykehjemmet har ledere som er opptatt av at beboerne skal få god behandling og støttes til å mestre egne liv preger det hele institusjonen hele døgnet.

Vi har store lederutfordringer i helse- og omsorgssektoren. Det skyldes både mangel på ledere og mangel på lederkompetanse. Derfor har vi i samarbeid med Handelshøyskolen BI opprettet en egen lederutdanning for sektoren. Vi har satt av 16,2 millioner kroner til dette i år. Mange har søkt utdanningen, og tilbakemeldingene viser at nyutdannede ledere nå tar i bruk ny kunnskap og nye metoder på arbeidsplassene sine.

Det er bred enighet både faglig og politisk om at grepene vi tar for de skrøpeligste eldre er viktige, riktige og helt nødvendige.Det er bred enighet om at grepene vi tar for de skrøpeligste eldre er viktige, riktige og helt nødvendige. Derfor er det underlig å lese om «eldrebom». For vi bommer ikke. Vi treffer blink.