I norske hender: Vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi mister kontrollen over fiskeressursene. Fisken er en evigvarende norsk ressurs og det bør den fortsette å være, skriver Knut Storberget. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix.
I norske hender: Vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi mister kontrollen over fiskeressursene. Fisken er en evigvarende norsk ressurs og det bør den fortsette å være, skriver Knut Storberget. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix.Vis mer

Debatt: Privatisering av norsk næringsliv

Regjeringen vet ikke hva som er best for morgendagens Norge

Ved gjentatte anledninger har Høyre og Frp kjempet for å selge og privatisere fellesskapets verdier. Det kan ikke Arbeiderpartiet akseptere.

Meninger

I Norge har det vært en suksess at vi eier vann, skog og fisk sammen. Det har gitt oss viktige arbeidsplasser og store verdier som har bygget opp det velferdssamfunnet vi kjenner. Slik vil vi at det skal fortsette å være. Derfor vil Arbeiderpartiet sette en stopper for Høyre og Fremskrittspartiets forslag om salg av Norge.

Knut Storberget, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson.
Knut Storberget, Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson. Vis mer

Under Høyre/Frp-regjeringen har vi sett at presset på å privatisere og selge våre naturressurser øker kraftig. Selv om samarbeidspartiene i Stortinget har bremset ned og stoppet enkelte av forslagene, vet vi at de to regjeringspartiene ivrer for videre utsalg av våre felles ressurser.

Konsesjonsloven i landbruket er også under angrep. Dette er sentral lovgivning som legger grunnlaget for hva slags type eierskap vi har til jord og skog her i landet, og hva som skal styre dette eierskapet. For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre at vi også i framtida skal ha selveiende bønder, som sikrer bosetting og lokal forankret skogsbruk og matproduksjon.

Før forrige valg foreslo Nikolai Astrup i Høyres programkomité å selge vannkraften ved å fjerne hjemfallsretten. Nå foreslår Høyres programkomité å delprivatisere Statkraft. De vil sette arvesølvet på spill.

Arbeiderpartiet ønsker at Statkraft fortsatt skal eies av staten. Kraftressursene våre skal vi eie sammen, og inntektene fra vannkraften tilhører det norske folk. Dette var noe framsynte politikere skjønte allerede for over 100 år siden, da vannkraftutbyggingen startet for fullt. Fordi de første utbyggingene var preget av privat og utenlandsk kapital, så myndighetene behovet for styring og kontroll med utnyttelsen av vassdragene.

I 1906 ble det derfor innført konsesjonsplikt for erverv av fallrettigheter og for utbygging av større vannfall. Slik sikret man fellesskapets eierskap til kraftressursene, slik at inntektene kunne gå til samfunnets beste.

Statkraft ble etablert som selskap gjennom utskilling av betydelige felles norske kraftressurser fra staten. Disse ressursene forvalter Statkraft på vegne av fellesskapet, og bidrar til at avkastningen fra norske kraftressurser kommer fellesskapet til gode. Statkraft trenger langsiktighet og forutsigbarhet for å kunne utvikle seg videre som selskap i Norge og utlandet. Solberg-regjeringens eierstyring har vært alt annet enn forutsigbar.

Arbeiderpartiet ser det som helt naturlig at private investerer sammen med Statkraft i ny fornybar energi. Men dette må skje uten at vannkraftressursene og inntektene fra disse tas ut av fellesskapets hender.

Det ferskeste eksemplet på regjeringens privatiseringsiver er forslaget om å tillate private å bygge kraftledninger til utlandet. Private utenlandskabler betyr mindre til fellesskapet og mer til private eiere. Det er Arbeiderpartiet i mot: Norske strømkunder skal ikke betale regningen for at private skal tjene på strømhandel.

I Norge er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Fortsatt statlig eierskap av skog sikrer våre felles muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.

Regjeringen ville i utgangspunktet privatisere Statskog, men motstanden ble så stor at de foreløpig har lagt privatiseringen på is. Men sterke krefter i regjeringspartiene vil fortsatt selge skogen, og områdene som er lagt ut for salg, har blitt utvidet.

Arbeiderpartiet har i denne stortingsperioden flere ganger foreslått å stoppe videre salg av skogen – dessverre uten å få gjennomslag.

Arbeiderpartiet vil være garantist for at fiskeressursene skal tilhøre fellesskapet. Fiskeflåten skal eies av fiskerne, og nasjonalitetskravet opprettholdes. Derfor sier vi nei til evigvarende kvoter.

Vi vil arbeide for en lønnsom fiskerisektor, både i fangstleddet og i industrien. Men vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi mister kontrollen over fiskeressursene, og at kvoter kan havne på utenlandske hender. Fisken er en evigvarende norsk ressurs, og det bør den fortsette å være.

Regjeringen forvalter det statlige eierskapet på vegne av oss alle. De mener staten eier for mye, og ønsker derfor å redusere det statlige eierskapet. I eierskapsmeldingen som ble behandlet i Stortinget vinteren 2015 ba regjeringen om fullmakt til å selge statens aksjer i flere strategisk viktige selskaper og selskaper som går godt, som Flytoget, Kongsberggruppen og Telenor.

Stortinget satte en foreløpig stopper for privatiseringen av Flytoget og Kongsberggruppen, men flertallet ga regjeringen fullmakt til nedsalg av det statlige eierskapet i Telenor.

Regjeringen vil altså privatisere selskaper som går godt, og som gir gode inntekter til fellesskapet. Dette er det dårlig økonomi i, og slike utsalg vil være irreversible grep, preget av kortsiktig tenkning og langsiktige tap for fellesskapet. For Høyre og Frp er å redusere det statlige eierskapet et mål i seg selv – det handler om ideologi, ikke hva som er best for morgendagens Norge.

Arbeiderpartiet vil sikre offentlig eierskap og kontroll over våre naturressurser, viktig infrastruktur og strategisk viktige industribedrifter. Vi vil ha et aktivt, dynamisk og profesjonelt statlig eierskap som kan gi varige inntekter og sikre en strategisk utvikling av norsk næringsliv. Det statlige eierskapet bidrar til videreutvikling av bedrifter og kompetanse, trygger og skaper arbeidsplasser, styrker forskning og utviklingsarbeid, innovasjon og konkurransekraften.

I disse spørsmålene går det en dyp og verdimessig skillelinje mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Ved gjentatte anledninger har Høyre og Frp kjempet for å selge og privatisere fellesskapets verdier. Det kan ikke Arbeiderpartiet akseptere. For fellesskapets skyld, både i dag og i framtida, må vi bygge landet – ikke selge det ut, bit for bit.