FRA BANE TIL VEI?: Samferdselsdepartementet, som til i forrige uke var ledet av Ketil Solvik-Olsen, la nylig ut planene om firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. – Trafikk vil flyttes fra bane til vei – i strid med hva politikerne sier de ønsker, skriver innsenderne. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
FRA BANE TIL VEI?: Samferdselsdepartementet, som til i forrige uke var ledet av Ketil Solvik-Olsen, la nylig ut planene om firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. – Trafikk vil flyttes fra bane til vei – i strid med hva politikerne sier de ønsker, skriver innsenderne. Foto: Lise Åserud / NTB ScanpixVis mer

E39

Regjeringens motorveigalskap

En firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger kan ikke karakteriseres som annet enn planer ute av proporsjoner, som sløser med penger og natur, basert på sviktende forutsetninger.

Kommentar

Samferdselsdepartementet kunngjorde nylig at de vil bygge ut E39 mellom Kristiansand og Stavanger til en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Vår daværende samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, la vekt på at dette vil endre mentalitet og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland.

Silje Ask Lundberg.
Silje Ask Lundberg. Vis mer

Det han ikke sa noe om, men som er en direkte følge av høyere fart og kortere reisetid med bil, er den økte trafikken, naturen og matjorda som vil gå tapt, og planene som er blåst ut av alle proporsjoner.

Gaute Eiterjord.
Gaute Eiterjord. Vis mer

Ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t vil gi store inngrep i natur, landskap og matjord. Heilandskapet i Agder og Rogaland er spesielt, og veien vil skjære på tvers av flere dalfører. I traseene hvor den nye firefelts motorveien kan bli bygd, er det observert flere trua arter, blant annet den sterkt truede hubroen. Og veien kan bli lagt gjennom to verneområder.

På samme vis er det også mye jordbruksareal som vil bli bygd ned, og lokale bondelag har advart mot at flere bruk vil bli lagt ned som følge av den nye veien. Dette er å gå i helt feil retning, både når det gjelder regjeringens egen jordvernstrategi, men også med tanke på en framtidsretta matproduksjon. Dette er med andre ord et prosjekt som vil gjøre om verdifull matjord og trua natur til asfalt.

Både erfaring og forskning viser at nye, store motorveier gir økte klimagassutslipp, som følge av økt trafikk.

Men i tillegg viser nyere studier at klimagassutslipp fra infrastrukturbygging har vært undervurdert. Med veiene bygges bruer og tunneler som krever store mengder stål og betong, som igjen gir utslipp ved produksjonen. Og til byggearbeidet kreves store og tunge maskiner, som gir utslipp som kommer på toppen av det vi får fra trafikken i veiens levetid. De nye motorveiene vil altså føre til større utslipp enn hva mange tidligere har trodd.

Jernbanen får mer penger enn noeng gang fra regjering og stortingsflertallet. Men det hjelper lite når det føres en politikk som gjør at jernbanen, i dette tilfelle Sørlandsbanen, blir utkonkurrert. Når biler, busser og lastebiler kan rase i høy fart på en topp moderne vei, da vil grunnlaget for jernbanen være borte og toginvesteringene ikke kaste av seg. Trafikk vil flyttes fra bane til vei – i strid med hva politikerne sier de ønsker – og miljø- og køproblemene vil øke ytterligere. Derfor risikerer vi at Sørlandsbanen blir en museumsbane, med mindre politikerne tar grep.

Til tross for at dagens regler sier at det skal bygges firefelts motorvei når trafikken overstiger 12 000 kjøretøy i døgnet (som årsgjennomsnitt), så legger Samferdselsdepartementet opp til å bygge dette her, hvor trafikkmengden på deler av strekningen er nede i 5600 kjøretøy. Det vi si under halvparten av størrelsen som egentlig skal utløse motorvei.

Tidligere planer tilsa at E39 på mesteparten av den aktuelle strekningen skulle bygges ut til en to-/trefeltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t. Også dette er over streken med tanke på inngrep og tilrettelegging for mer trafikk, men likevel et mer moderat utgangspunkt, som også vil gi mindre utslipp og støy og redusere ulykkesomfanget.

Vi forventer nå at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser saken i lys av sine egne retningslinjer, og at Klima- og miljødepartementet setter foten ned av hensyn til både natur- og arealinngrep, klimagassutslipp og trafikkvekst i byene. Samferdselsdepartementet må gjerne ønske å endre mentalitet og horisonter for innbyggerne. Men uten de negative konsekvensene dette ressurssløsende gigantprosjektet vil gi.