Regulert arbeidstid for alle

I DAG ARBEIDER

mange uten regulert arbeidstid. Det er uheldig. En ny lov for arbeidslivet må sikre alle denne grunnleggende rettigheten, også ledende og særlig selvstendige arbeidstakere.

Mange ledere og mellomledere i ulike virksomheter er i dag i praksis unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. De skal bare få jobben gjort, uten at noen sjekker hvor lang arbeidsdagen er. Den blir ofte altfor lang, og det går på bekostning av fritid. De verste konsekvensene av lange arbeidsdager ser vi i form av utbrenthet og sykefravær.

En lovfestet rett til regulert arbeidstid vil være et viktig bidrag til sunnere balanse mellom arbeid og fritid på norske arbeidsplasser.

Det må være adgang til å inngå fleksible avtaler om arbeidstid innen de rammer en ny lov setter. Samtidig må loven sikre arbeidstakernes rett til fri når man har jobbet mye.

Fleksibiliteten må være slik at arbeidstakere gis reell mulighet til å ta ut fritid når man trenger det. For eksempel trenger småbarnsforeldre mulighet til å ta ut mer fri enn den vanlige sommerferien når barna har skoleferie. Det er ett eksempel på hvordan nye arbeidstidsbestemmelser kan bidra til bedre tilpasning mellom arbeids- og privatliv.

En fleksibel arbeidstid er også viktig for økt likestilling. Målet er å få like mange kvinner som menn i lederstillinger og reelle maktposisjoner, i styrerom og på andre områder. Dette målet vil lettere kunne nås når kvinner kan bruke andre virkemidler enn deltid for å være tilstrekkelig fleksible. Samtidig vil en slik fleksibilitet legge til rette for at menn i høyere grad blir deltakere i hjemmesfæren og i omsorgen for barna sine.

AKADEMIKERNE ER

den eneste arbeidstakerorganisasjonen som prioriterer den grunnleggende retten det er å være omfattet av arbeidtidsbestemmelsene. Vi ser nye arbeidstidsregler som et bidrag til et mer inkluderende arbeidsliv. Vi utfordrer derfor den nye arbeids- og sosialministeren Dagfinn Høybråten til å følge opp dette i forslaget til ny arbeidslivslov. Lag en lov for alle, ikke en lov stadig flere faller utenfor.