Retten til familieliv må vernes

I EN DEBATTARTIKKEL

i Dagbladet (22.6.) anklager Pål V. Hagesæther norske utlendingsmyndigheter for å diskriminere utenlandske ektefeller fordi det undersøkes om ekteskapet er reelt før den utenlandske parten får lov til å bosette seg i Norge. Dersom ekteskapet anses å være proforma, inngått bare for at den ene av partene skal få opphold, nektes oppholds- og arbeidstillatelse. Hagesæther spør «hvor langt inn i privatsfæren man kan gå for å holde innvandrerne ute».

Ekteskap er en privatsak, men når en av ektefellene er utenlandsk statsborger er det også en sak for utlendingsmyndighetene fordi det kreves oppholdstillatelse for å bo i Norge. To personer kan selv avgjøre om de vil gifte seg, årsaken til at de vil gifte seg, og hvordan de ønsker å leve sammen som ektefeller. Ekteskapet som institusjon blir vernet av norsk lovgivning, og internasjonale konvensjoner går langt i å verne om retten til familieliv og forplikte statene til å gi ektefeller rett til bo i samme land.

I FORARBEIDENE

til Utlendingsloven fremkommer det klart at proformaekteskap ikke danner grunnlag for oppholdstillatelse. Det vises til at det ikke er den formelle inngåelsen av et ekteskap, men retten til familieliv som skal vernes gjennom regelverket for familiegjenforening. Derfor er et av vilkårene for å få innvilget tillatelse til gjenforening at ektefellene skal bo sammen.

Utlendingsmyndighetene

er varsomme med å konkludere med at et ekteskap ikke er reelt. I tilfeller hvor partene for eksempel ikke har felles språk, ikke vet noe om hverandres bakgrunn, ikke bor sammen, ikke vet noe om hverandres hverdag, blir søknader avslått dersom det etter en konkret helhetsvurdering fremstår som klart at ekteskapet er uten realitet for ektefellene.

Proformaekteskapene har svært forskjellig karakter. Noen har utspring i et ønske om å hjelpe en bekjent med å få oppholdstillatelse. I andre tilfeller har den ene parten blitt betalt for å inngå ekteskap. Unge mennesker er blitt presset av sin familie til å inngå ekteskap for å hjelpe slektninger til en tillatelse i Norge. Den andre ytterligheten har utspring i kriminelle miljøer. Ekteskap blir arrangert som del av handel med kvinner og barn, eller som en del av organisert menneskesmugling.