Rettssikkerhet fo r studenter

UNDER TITTELEN

«Fuske-reformen» går professor Kai A.Olsen i sin debattartikkel i Dagbladet (28.6.) til angrep på kvalitetsreformens nye vurderingsformer og det tungvinte systemet for å få dømt fuskere. Olsen mener varierte vurderingsformer som gruppearbeid, prosjektarbeid og hjemmeeksamener står tilbake for skoleeksamen når det gjelder anledning til å jukse. Det er vel mulig. Men konklusjonen om å svekke studentenes rettsvern for lettere å få knepet jukserne, er tvilsom.

Olsens hovedbekymring er at det nye og tungrodde systemet for å få dømt fuskere vil få lærerne til å lukke øyene for det de mistenker er fusk. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er selvfølgelig mot juksing og mener at dette bør bekjempes. Vi er likevel svært skeptiske til denne typen uttalelser som forsøker å innskrenke studentenes rettsvern.

OLSEN ERGRER SEG

tydelig over at han ikke, som en gammel skolemester, kan felle en dom over en antatt skyldig student, men må forholde seg til et system, et rettsvern. Alle studenter har etter vår mening krav på å få prøvd sin sak i en nemnd, før de blir straffet med så mye som et års utestengning fra universitetet. Vi mener det kan være svært vanskelig å avgjøre enkelte grensetilfeller. Det finnes nok 19-åringer som uten erfaring eller gjennomtanke er temmelig lemfeldige med sin kildebruk, uten å fortjene utvisning.

Olsen konkluderer riktignok med at økte ressurser til oppfølging av hver enkelt student er ønskelig, men han antyder også at dette er så lite realistisk at en innskrenking at rettsvernet vil være lettere å gjennomføre. Studentparlamentet mener vi må gripe an fuskeproblemet på en ganske annen måte.

ET GODT STED

å begynne vil være å tilby kurs i kildebruk, en kunst selv anerkjente forfattere her til lands ikke ser ut til å beherske. Videre er det utviklet spesielle dataprogrammer som kan kryssjekke oppgaver på internett i store mengder og i stor fart. Denne type verktøy bør brukes forsiktig, men kan være til hjelp, og kanskje avsløre om den store mengden fuskere som Olsen antar finnes, faktisk eksisterer.