LITE GJENNOMTENKT: «Forslaget kan så altfor lett misbrukes ved bitre samværskonflikter», skriver artikkelforfatteren, som ber Barneminister Inge Marte Thorkildsen trekke forslaget. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
LITE GJENNOMTENKT: «Forslaget kan så altfor lett misbrukes ved bitre samværskonflikter», skriver artikkelforfatteren, som ber Barneminister Inge Marte Thorkildsen trekke forslaget. Illustrasjonsfoto: NTB ScanpixVis mer

Rettssikkerhet for begge parter

Forslaget slik Thorkildsen har presentert det vil være et alvorlig angrep på den alminnelige rettsikkerhet.

Barn skal ikke tvinges til samvær. Foreldre som frykter at barn utsettes for vold eller overgrep må få en lovfestet rett til å bringe saken inn for politiet, som raskt kan beslutte midlertidig stans i samvær. Samtidig må vi ikke lage et system som bidrar til at barn blir et virkemiddel i foreldres konflikter.

Høyre støtter ikke regjeringens forslag til endring i barnevernloven som vil gi en forelder, uten rettslig kjennelse, rett til å nekte den andre forelderen samvær ved «reell frykt» for at barnet utsettes for vold eller overgrep. Barn har behov for beskyttelse og foreldre har også behov for rettssikkerhet. Et forslag må ta begge sider innover seg.

Statsråd Inga Marte Thorkildsen må trekke tilbake de foreslåtte endringene i barneloven. Forslaget som gjør at den ene forelderen skal nekte den andre samvær med sitt eget barn uten dom fremstår som lite gjennomtenkt. Det er oppsiktsvekkende at statsråden bryter med rettsprinsippet om at en nøytral tredjepart juridisk skal avklare tvister. Forslaget slik Thorkildsen har presentert det vil være et alvorlig angrep på den alminnelige rettsikkerhet. Forslaget kan så altfor lett misbrukes ved bitre samværskonflikter, noe det dessverre er mye av.

Barn har behov for foreldrenes beskyttelse, og i tilfeller der en forelder forgriper seg må den andre ha muligheten til å stanse dette, raskt. Statsrådens intensjon er i utgangspunktet god, men forslaget virker lite gjennomarbeidet.

Barn som trenger beskyttelse må få rask hjelp. Byråkrati og lang behandlingstider i rettsvesenet skal ikke gå utover barns trygghet. Høyre foreslår en modell der påtalemyndigheten innen kort frist fatter en avgjørelse om vilkårene for midlertidig samværsnekt er til stede eller ikke. Dermed får barnet rask beskyttelse og foreldrenes rettssikkerhet ivaretas. Barn slipper også å bli brukt som middel i bitre konflikter mellom foreldre.

Høringsnotatet om endringer i barnevernloven inneholder forslag om styrking av barns rett til å bli hørt. Høyre har lenge vært en sterk forkjemper for et styrket rettsvern for barn under barnevernets omsorg og har fremmet forslag om økt innflytelse for barn i Stortinget og kommuner. Dessverre har de fleste forslagene blitt nedstemt av den rødgrønne regjeringen. Derfor er det svært gledelig at Thorkildsen har lagt politisk uenighet til side og blir med Høyre i kampen for barnas rettigheter.

Barneminister Inga Marte Thorkildsen har uttalt at «man ser det ikke før man tror det». Høyre er enig i at vi i større grad må erkjenne at det dessverre er foreldre og andre voksne som ikke evner å gi omsorg. Det er en vond erkjennelse, men like fullt nødvendig for å hjelpe disse utsatte barna. Da må de riktige tiltakene settes inn. Det gjør man ikke ved å svekke rettsikkerheten for barn og voksne, men å lage systemer der barn kan få rask beskyttelse, der barn blir hørt og der foreldre ikke får bruke barna som virkemidler i egne konflikter.

Følg oss på Twitter