- Riving er ukultur

- Det er pinlig at regjeringen snakker om å rive Vestbanen i forbindelse med Opera på Vestbane-tomta. Det er en pinlig ukulturell oppførsel når man skal reise et kulturbygg som Operaen, sier riksantikvar Nils Marstein.

- Og begrunnelsen i stortingsproposisjonen om at Vestbanens bygninger tar for stor plass, er ikke korrekt. Tomta er stor nok til å romme to operabygg. Jeg beklager sterkt at regjeringen fremmer denne proposisjonen, men kan ikke gjøre annet enn å ta det til etterretning, sier Marstein. Han er dypt bekymret for at politikerne kan komme til å oppheve vedtaket fra 1994 om å frede hovedbygningen og lokalstasjonen på Vestbanen.

- Det er dessuten staten selv, gjennom Miljøverndepartementet og Riksantikvaren, som har fredet bygningene. Nettopp fordi Operaen kunne legges til Vestbanen, ble verning av jernbanebygningene vurdert og avklart tidlig i planprosessen. Fredningssaken har vært gjennom alle demokratiske prosesser.

Vestbanens bygninger er historisk viktige kulturminner, og en vesentlig del i Oslos historie. Flere arkitekter ser det dessuten som en utfordring å innlemme dem i Operaens nybygg. Det handler om å ta et byplangrep og å kombinere ny og gammel arkitektur.

Uheldig signal

En annen sak er at vi ikke kan overskue konsekvensene for den øvrige fredede bygningsmassen i Norge, hvis Vestbanens fredning oppheves. Det vil bidra til å svekke kulturminneloven som viktig redskap i samfunnsplanleggingen. Som signaleffekt er det svært uheldig om staten i sine utbyggingsprosjekter velger å se bort fra fredningsvedtak, samtidig som man venter at andre utbyggere skal gjøre det.

- Oppheving av fredningsvedtak har vel tidligere så å si bare skjedd i forbindelse med misligholdelse av bygningene. Noen har endog spekulert i forfall for å få rive bygninger?

- Det er riktig, men vi er blitt mye mer restriktive i kravene til vedlikehold. Denne gangen koker spørsmålet om riving ned til en diskusjon om virkemidler i en byggesak. Vestbanens være eller ikke være må ikke ende som et av premissene i en arkitektkonkurranse. Dessuten, å innlate seg på diskusjon om riving eller ikke, er å forberede grunnen for Tullinløkka-debatt I, II og III. Stortinget står naturligvis fritt i sin beslutning. Men da må det også bli opp til Stortinget og til en jury i en arkitektkonkurranse. Jeg gjentar at jeg synes dette er pinlig, sier riksantikvaren.

VESTBANEN: Skisse i stortingsproposisjonen, der begge de fredede bygningene er innlemmet i ny opera. Høybygget til høyre tilhører ikke operakomplekset.