Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

RLE - en tannløs femtenåring

Kritisk holdning er et ideal for all undervisning, men tydeligvis ikke i religionsfaget.

SAMEKSISTENS: Den kritiske holdning til stoffet som er et ideal i all moderne undervisning, synes ikke å gjelde RLE-faget - av redsel for å skulle støte noen, skriver Trond Enger. Bildet er fra en kunstutstilling i Jerusalems gatebilde i 2001. 

Foto: Reinhard Krause / Reuters / NTB Scanpix
SAMEKSISTENS: Den kritiske holdning til stoffet som er et ideal i all moderne undervisning, synes ikke å gjelde RLE-faget - av redsel for å skulle støte noen, skriver Trond Enger. Bildet er fra en kunstutstilling i Jerusalems gatebilde i 2001. Foto: Reinhard Krause / Reuters / NTB Scanpix Vis mer

I høst er det femten år siden det flerreligiøse religions- og livssynsfaget, som siden 2008 heter RLE - religion, livssyn og etikk, ble innført for alle elever i grunnskolen. Det brøt med en over 250 år lang tradisjon med konfesjonell kristendomsundervisning for den overveldende majoriteten av elevene som tilhørte Den norske kirke, en undervisning som stod i Kirkens tjeneste og hadde som mål å styrke elevenes tro. De få som ikke tilhørte Den norske kirke, kunne bli fritatt eller på frivillig basis delta i faget Livssynsorientering, som ble utviklet de siste par tiår før det nye fellesfaget ble innført i 1997.

RLE er et sekularisert religions- og livssynsfag. Det er sekularisert i den forstand at undervisningen sikter mot å øke elevenes kunnskap og forståelse - både for egen og andres religion og livssyn; det sikter ikke mot å styrke deres tro. Det er sekularisert også i den forstand at faget ikke blir kontrollert av Den norske kirke eller noe annet tros- eller livssynssamfunn. Det er skolens fag - på linje med alle andre fag.

Vi var ikke det første land til å innføre et slikt flerreligiøst fag. Det som likevel gjør faget så spesielt hos oss, er at det er obligatorisk for absolutt alle elever, uansett religiøs og livssynsmessig tilhørighet, eller mangel på sådan. Det er således ikke mulig å bli fritatt fra faget, bare fra visse enkeltdeler som måtte oppleves «som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn», eller «som støtende eller krenkende».

Innføringen av fellesfaget førte til heftige protester - først og fremst fra religions- og livssynsminoritetene. De så på faget slik det var designet i 1997 som et utvidet kristendomsfag, der kristendommen fremdeles stod i sentrum ikke bare kvantitativt, men også kvalitativt som den rette og sanne religion. De tolket også fagets opprinnelige navn i den retning: Kristendomskunnskap med religions- og livssynorientering, KRL.

Human-Etisk Forbund gikk sammen med foreldre og Muslimsk Råd til sak mot staten i det de hevdet at mangelen på full fritaksrett krenker grunnleggende menneskerettigheter. Dommen over faget falt i Høyesterett i 2001, der staten ble frikjent.

Foreldre tilhørende Human-Etisk Forbund brakte så saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstol, som felte sin dom i 2007. Med knappest mulig flertall ble Norge dømt for å ha krenket Artikkel 1 i Protokoll nr. 1 i Den europeiske menneskerettskonvensjon. Der står det at «staten skal respektere foreldrenes rett til å sikre utdannelse og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning».

Riktignok roste alle dommerne intensjonene bak faget, om «å bidra til innsikt, respekt og dialog på tvers av tros- og livssynsgrenser og fremme forståelse og toleranse i religiøse og moralske spørsmål». Men flertallet var av den oppfatning at det var en ikke bare kvantitativ overvekt av kristendom - hvilket de så som uproblematisk - men også en kvalitativ dominans. Ikke minst fant de den daværende såkalte kristne formålsparagraf for skolen problematisk: «Grunnskolen skal i forståelse og samarbeide med hjemmet hjelpe til med å gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse (...)»

Siden dommen i Menneskerettsdomstolen har skolen fått ny formålsparagraf - nå heter det blant annet at «Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene». Og det er foretatt en rekke endringer ellers i lovverk, forskrifter og fagplaner for at faget fullt ut skal ivareta den nødvendige objektivitet og nøytralitet. Nøytralitet i forhold til trossystemer, men selvfølgelig ingen verdinøytralitet.

Omkring RLE-faget og menneskerettene er det efter hvert blitt ro. Men nå står faget foran kanskje enda større utfordringer. Den kritiske holdning til stoffet som er et ideal i all moderne undervisning, synes ikke å gjelde RLE-faget - av redsel for å skulle støte noen. At opplæringsloven uttrykkelig sier at undervisningen i religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdensreligioner og livssyn ikke bare på en objektiv og pluralistisk, men også på en kritisk måte, har liten eller ingen virkning.

Et falskt toleranseideal bestemmer i klasserommet. I tillegg kommer en utbredt og ukritisk forestilling om at alt som har med religion å gjøre, er et spørsmål om tro og dermed unndratt den rasjonalitet og kritikk som skolen ellers er forpliktet på. Det kan synes som om prisen for et felles religions- og livssynsfag er en tannløs, ukritisk undervisning i strid med både opplæringsloven og skolens og samfundets idealer ellers.

Trond Enger
Trond Enger Vis mer

Det er på høy tid å våge å omsette i praksis opplæringslovens ord om en kritisk undervisning. Det ville måtte innebære at man også i RLE-undervisningen begynte å ta på alvor at skolen har forpliktet seg på å legge «likeverd, menneskeretter og rasjonalitet til grunn» for alt sitt arbeid.

Skolen har forpliktet seg til kamp mot alt som truer menneskers likeverdighet, menneskerettene og rasjonalitet - uansett hvor truslene måtte komme fra. Det står ingen ting om at RLE-undervisningen skal være en frisone i denne kampen.

Den amerikanske mediaforsker og pedagog Neil Postman mente at skolen skal utdanne eksperter i det han kalte «crap detecting», mennesker som kan avsløre søppelet i samfunnet og kulturen: vrangforestillinger, overtro og direkte løgn. Applisert på RLE-faget kunne Postmans «crap detecting» innebære en kritisk jakt på elementer i de religiøse tradisjoner som truer det menneskeverd og de menneskerettigheter skolen og hele vårt samfunn har forpliktet seg på.

For slike elementer finnes i større eller mindre grad i alle religiøse tradisjoner - uansett hva religionene selv måtte påstå. Det ville bli et RLE-fag som endelig kom i takt med opplæringsloven, og som ikke minst ville bli spennende, engasjerende og alt annet enn en tannløst.

Følg oss på Twitter
Utforsk andre nettsteder fra Aller Media