Samer mot bomber og gull

NATO-fly skal slippe bomber. En gruvegigant skal leite etter rikdommer under jorda. Det skjer i hjertet av Sameland. Blir det plass til Samuel John Anti og reinflokkens hans?

KARASJOK (Dagbladet): - Finnmarksvidda er reinens beiteland og samefolkets land. Men vi blir overkjørt av krefter som er mye sterkere enn oss. I praksis er vi rettsløse, uten en sjanse til å forvalte beitelandet i tråd med vår egen kulturkunnskap. Dette kan være en ny Alta-sak, og jeg lurer på hvor det er blitt av den norske venstresida og miljøbevegelsen, folk som sto ved siden av oss i Alta. Hvorfor må vi samer stå aleine og kjempe den samme kampen 20 år seinere? spør Anti, leder for de 25 samefamiliene som i dag utgjør reinbeitedistrikt 14 A.

HAN STÅR UTENFOR det nye Sametings-bygget i Karasjok, samefolkets «hovedstad» i hjertet av Sapmi. Bygget ble åpnet med pomp og prakt og fine taler om hvor stor pris Norge setter på å ha et urfolk i eget land. Og det vanlige velmenende og forsonende pratet om hvor viktig det er at storsamfunnet lytter til urfolkets meninger, ettersom de kanskje levde på vidda en god stund før oss nordmenn:

- Men i de store sakene har vi samer liten eller ingen innflytelse som angår vår måte å leve på, mener Anti, som likevel har bedt sametingspresidenten om hjelp i kampen mot gruvegiganter og Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har signalisert at de ønsker å ekspropriere området. Samuel John Anti frykter at sønnen Niillas (10) ikke har noen framtid i et yrke Samuel sjøl har brukt hele livet på.

- De vil skyve reindriften helt ut. Det vil jeg slåss mot så til det ikke er pust igjen i meg. Å godta dette vil være et svik mot mine etterkommere, sier Anti.

I ødemarka mellom Porsanger, Karasjok og finskegrensa har Forsvaret hatt øvingsfelt i drøye 35 år. Feltene i Porsangermoen og Halkavarre utgjør 253 kvadratkilometer og ble etablert uten at samene ble spurt til råds. Anti mener dessuten at hans forfedre ikke kunne godt nok norsk til å forstå hva inngrepene innebar.

Forholdet til reindriften har derfor alltid vært anstrengt. Men en slags våpenhvile er oppnådd ved at Forsvaret har betalt hver reineier en årlig erstatning for tort og svie.

MEN FOR SAMENE er grensen nådd når NATO nå får sin nordligste lekegrind i Halkavarre. Store NATO-fly skal flybombe inntil 100 dager hvert år. I april tapte reineierne i namsretten, da de krevde full stans i flybombingen.

- De militære tar seg i økende grad til rette på reinens beitemark. Det handler om det mest fruktbare beitelandet i hele Finnmark. Hvorfor må Forsvaret tvinge seg fram akkurat her? Reindriften trues fra mange hold, blant annet av harde vintrer og rovdyrplager. Hver eneste kvadratmeter beiteland får derfor en stadig større verdi for oss, sier Anti til Dagbladet.

SAMENES HARME blir enda større når Finnmark fylkeskommune nå har gjort en avtale med det britiske selskapet Tertiary Minerals. Britene skal bore etter platina i Porsanger. Da nyheten ble kjent på London-børsen, steg aksjekursen på selskapet med over 40 prosent. Pengefolket vet utmerket godt at de ville fjellområdene helt nord i Europa kan skjule eventyrlige verdier. Og hvilke direktører bryr seg da om at det bor noen som kaller seg samer der?

Drivverdige funn av platina, gull, diamanter eller kopper kan føre til permanent gruvedrift - og begeistrede lokalpolitikere i Finnmark ønsker gruveindustrien velkommen. Det kan bli redningen for bygdesamfunn som sårt trenger inntekter og arbeidsplasser. Men samefolket lover kamp.

- Jeg vil av hele mitt hjerte at Sametingets medlemmer drar dit sammen med meg og demonstrerer den dagen maskinene er på plass, sier Anti.

Britene fikk sin tillatelse uten at Sametinget ble informert eller rådspurt.

- Dette er politisk sprengstoff. Spørsmål knyttet til samenes rettigheter til land og vann er fortsatt uavklart: Samerettsutvalgets innstilling venter fortsatt på behandling i Stortinget. Det samme gjelder forslaget til ny minerallov. I denne situasjonen selges borerettigheter til et multinasjonalt selskap. Jeg er dypt skuffet, sier sametingspresident Svein Roald Nystø.

Tertiary Minerals har sagt ja til å møte Sametingets ledelse før sommerferien. Men det er ikke nok for Nystø. Han vil ha en forklaring fra næringsminister Grete Knudsen.

- Vi vet allerede nok om hvordan gruveselskaper oppfører seg i urfolksområder over hele verden. Det er erfaringer som også burde skremme den norske regjeringen, mener Nystø.

Flere norske toppjurister og historikere mener det ikke kan være tvil om at samene har eiendomsretten til land og vann i sitt kjerneområde.

Og i utgangspunktet har samefolket sterke rettigheter, fordi det finnes internasjonale avtaler og konvensjoner som ivaretar urfolks rett til å praktisere sin kultur. Det er folkerett som også forplikter Norge. Men det er bare på papiret.

DET ER NÅ 20 ÅR SIDEN samerettsutvalget ble nedsatt. De arbeidet i hele 16 år. I fire og et halvt år har deres innstilling ligget i en skuff i regjeringsbygget, uten at Stortinget har fått behandle saken som samefolket oppfatter som livsviktig.

Men norske byråkrater og politikere tar seg god tid: De frykter hva de praktiske konsekvensene vil bli dersom samene får makt over utmarka i Finnmark, der staten i dag eier 90 prosent.

Advokat Geir Haugen har i flere tiår representert samer i ulike inngrepssaker:

- Regjeringen lovet å ikke iverksette inngrep i samenes områder før samerettsutvalgets innstilling var sluttbehandlet. Likevel har dette skjedd. Norge er verdensmestere i gode hensikter, men i saker der økonomiske og nasjonale interesser står på spill, taler samene for døve ører, sier Haugen til Dagbladet.