Samer på 17. mai

I 1988 VEDTOK Stortinget en ny paragraf i Grunnloven. Grunnlovens § 110 a som lyder slik:

«Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og utvikle sit Sprog, sin kultur og sit samfundsliv.» Denne grunnlovsbestemmelsen innholder en politisk, moralsk og juridisk forpliktelse for staten til å legge forholdene til rette for at det samiske folk kan sikre og utvikle sin kultur og språk. Denne forpliktelse er en rettesnor for staten og underliggende politiske organer som fylkesting, kommunestyre og bystyres forhold til det samiske folket. I tråd med dette vedtok Stortinget for to år siden at det Samiske flagget er et offisielt flagg i Norge. Det betyr at i kongerike Norge har vi to offisielle flagg, det norske og det samiske. Det betyr også at når det er feiringer av nasjonal art så skal begge flaggene vaie på flaggstengene side om side. Det er også slik at et underordnet politisk organ som et bystyre ikke kan gjøre om vedtak som er besluttet av statens myndigheter dvs. Stortinget.

OSLO ER DEN største samiske kommunen når vi ser på antall samer som bor i kommunen. Som flerkulturell by har Oslo en stor forpliktelser til å legge forholden til rette slik at de samer som bor i dens midte kan styrke og videreutvikle sin kultur og språk på lik linje med samer i de mer tradisjonelle samiske områder. Hvordan kan Oslo by synliggjøre sitt urfolk ? - Ja, nettopp ved å markere dette symbolsk ved bruk av det samiske flagget på lik linje med det norske flagget 17. mai.

På 17. mai feirer vi grunnlovs dagen og samene er viet spesiell plass i Grunnloven gjennom

§ 110 a , en positiv paragraf som skal gjøre opp gammel skyld og rette opp en stor urett som er begått mot et lite folk, samene. Derfor er det meget forunderlig at Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe legger seg på en linje som klart innbærer en assimileringspolitikk - det å usynliggjøre samene og enda verre, late som om de lover som er vedtatt om samer og samisk forhold ikke eksisterer. Samt at de er havnet i meget dårlig selskap med Fremskrittspartiet. De går også klart i mot Arbeiderpartiets uttalte samepolitikk, stadsfeste på landsmøtet for noen uker siden Hva er så grunnen til at flertallet i Oslo bystyret ikke ønsker bruk av samiske flagg 17. mai? De sier: Samene har en egen dag 6. februar - da kan de flagge så mye de vil. Underforstått er 17. mai dagen da det norske skal markeres. Enda mer skremmende er det at i kjølvannet av dette vedtaket er det virvlet opp «brunt grums», som nå har fått legitimitet for sine anti-samiske synspunkter med blant annet uttalelser som «dere kan dra dit hvor dere kommer fra.» Har dere hørt dette før?

DET BLIR ingen samiske flagg i Oslo på 17. mai i år. Men neste år kan Oslo bystyre rette opp årets feilgrep. For la oss stå sammen i håpet og troen på at Oslo er en flerkulturell by - hvor også mangfoldet og rikdommen i de ulike kulturene blir noe som Oslos politikerne ser verdien av i konkret handlig, ikke bare i festtaler.