Samisk fundamentalisme

Sametingspresident Sven-Roald Nystø vil at samene skal få boltre seg som om naturen er deres egen.

SAMETINGSPRESIDENT Sven-Roald Nystø blir aldri fornøyd. Det er ikke nok at samene har fått sitt eget folkevalgte organ med nettooverføringer av skattepenger hinsides det samene selv bidrar med til statskassen. Det er heller ikke nok at stortingsflertallet gjennom Finnmarksloven nå i realiteten vil gi samene kontroll over store deler av Finnmarks landområder. Nystø er fortsatt bekymret for sjøsamenes rett til fiskeressursene utenfor Finnmarkskysten. Det er ikke rart folk flest i Finnmark reagerer. Det er knapt noen politisk sak som har gitt så høyt konfliktnivå i befolkningen i Finnmark de siste årene enn en gruppe samers særkrav til naturen. Den nye Finnmarksloven vil bli så ytterliggående at samene risikerer å stigmatiseres som en gruppe mennesker som lever fullstendig på siden av det norske samfunnet. Ansvaret for dette konfliktnivået må Nystø og Sametinget bære sammen med stortingsflertallet. De skadelidende er de moderate samene og befolkningen i Finnmark ellers.

NYSTØ REPRESENTERER en ny gruppe samer. Det er ikke snakk om å kreve like rettigheter til utdanning og samfunnsdeltakelse, som hovedsakelig var det staten urettmessig frarøvet samene i det forrige århundre. Nystø er en fundamentalist, og han gir seg ikke før han kan sette føttene på et autonomt samisk område hvor han selv kan styre over naturressursene. Det er ikke bare et angrep på rettferdighetssamfunnet, det er samisk rasisme. Finnmarksloven er ikke med på å forsone samer og andre nordmenn. Loven er med på å splitte likeverdige borgere på bakgrunn av etnisitet. Mens vanlige norske statsborgere ikke skal få lov til å høste av alle naturens ressurser i nord dersom samene finner det for godt, ønsker fundamentalisten Nystø at samene skal få boltre seg i resursene som om naturen er deres egen. Samer skal ha rettigheter til land og vann i Finnmark ikke-samer kan se langt etter. Apartheid, med andre ord. At stortingsflertallet er forledet til å tro at de kjemper i rettferdighetens navn når de stemmer for Finnmarksloven i Odelstinget senere denne måneden er et ansvar Nystø må bære med seg i fremtiden. Finnmarks befolkning vil huske ham for den uretten han sammen med stortingsflertallet har påført folk flest i fylket. Det er verdt å merke seg at selv om Høyre er for Finnmarksloven, så nekter Høyrerepresentanten fra Finnmark, Raymond Robertsen, å stemme for loven. Samvittigheten ovenfor innbyggerne blir for tung, har han uttalt. Det sier i grunnen sitt.

96 PROSENT AV arealet i Finnmark forvaltes i dag av Statskog. Dette arealet overføres nå til et nytt særorgan kalt Finnmarkseiendommen. Tre av de seks medlemmene i organet skal være etniske samer. Det er dermed udemokratisk og rasistisk konstruksjon som skal forvalte befolkningens landområder. I tillegg er stemmereglene ordnet slik at samene i praksis sikres dominerende flertall som kan trenere og stoppe endringer i bruk av landeområdene som samene ikke er enige i. Samtidig skal Sametinget ha rett til å gi retningslinjer for endret bruk av utmark. Dette er realiteten stortingsflertallet nå vil tre ned over hodene til Finnmarks befolkning. I stedet for å stemme for FrPs forslag om en egen folkeavstemming i Finnmark om loven før den trer i kraft, vil regjeringspartiene og Ap bevilge penger til en kampanje for å sikre lojal oppslutning om den. Men jeg tror folk flest skjønner når staten gjør dem urett.

DE LÆRDE strides om hvorvidt samene er et urfolk i Norge. For FrP er det uansett ikke aktuelt å gi noen grupper, uansett opphav, fordeler andre ikke har. Det er ennå viktigere i grunnleggende spørsmål som retten til eiendom. Dette er i kjernen i FrPs menneskesyn. Troen på at vi alle er født like med de samme ukrenkelige rettighetene er en klippefast forankring for FrPs politikk. Ingen skal på bakgrunn av rase, religion, kultur eller etnisk tilhørighet kunne kreve eller forvente noe mer av staten enn andre. Samisk rettferdighetskamp er noe ganske annet enn det Nystø representerer. Den uretten som ble gjort ovenfor samer på 1900-tallet tar FrP sterk avstand fra. FrP skal som parti kjempe for at samer skal ha de samme rettighetene som alle andre statsborgere i Norge. Det betyr også at vi kjemper mot sames særrettigheter.

FRP HAR FLERE samiske medlemmer. Deres tilbakemeldinger er entydige ) de kjenner seg ikke igjen i Nystø og Sametingets fundamentalistiske krav. De er lei av at nærmest selvbestaltede talsmenn for det samiske opphavet setter frem krav som ikke gjør annet enn å øke avstanden mellom samer og andre norske statsborgere. Det er blant annet derfor FrP stiller liste i det kommende sametingsvalget. Jeg har ingen problemer med å si det som det er, vi har mål om å plassere FrPere på innsiden av Sametinget for å lettere kunne legge det ned. Først av alt blir oppgaven å erstatte personer som Nystø fra ledende posisjoner i Sametinget. Samene trenger moderate og samarbeidsvillige representanter som har innsett at krigersk agitasjon ikke vil bidra til å fremme samiske interesser.

Til FrPs fordel er valgordningen til Sametinget er så useriøs at det i enkelte tilfeller er nok med sin egen families stemmer for å bli sametingsrepresentant. Sametinget minner i så måte mer om enn samisk vennefest enn et seriøst folkevalgt organ. Nystø bør derfor forberede seg på at det kan komme noen ubudne gjester til festen etter valget i 2005.