Samiske flagg i hovedstaden

ORDFØRER DITLEV-SIMONSEN vil ikke tillate samiske flagg i hovedstaden 17. mai. I stedet for å støtte kongehuset i dets unnskyldning overfor samefolket for langvarig politisk undertrykking og tvang, ser ordføreren det som sin oppgave å skåne Slottsparken for annet enn reine norske symboler i rødt, hvitt og blått. Tankegangen til ordføreren må være at det i selve markeringsåret for unionsoppløsninga fra Sverige er ekstra utidig med symbolske påminnelser om at Norge faktisk er en nasjon der det samiske og det norske folket er likestilte. Det er viktig å holde fast ved tradisjonene, sier ordføreren. Men vi behøver faktisk ikke gå lenger enn til kollegaen hans i Høyre, byrådsleder Erling Lae for å se hvilken tradisjon det her er snakk om. Lae skrev en hovedfagsoppgave i historie i 1977 som ble trykt av Nordisk Samisk Institutt i 2003. Lae forteller hvordan antisamiske strømninger ble brukt i forhandlingene som førte fram til bruddet med Sverige i 1905. Statsminister Michelsen satte opp et fiendebilde av samene som en farlig trussel mot det norske. Nomadenes herjinger måtte bekjempes.

SOM SJØSAMENE er brukt for å få internasjonal anerkjennelse for utvida fiskerigrenser i moderene tid, ble reindrifta brukt som argument for den utvidinga av norsk fastlandsterritorium som skjedde ved grensetraktaten med Sverige i 1751. Denne grensutvidinga ga samer på svensk side rett til beiteplass for reinsdyr også på norsk territorium. Forhandlerne i Karlstad i 1905 ville fjerne disse rettighetene. «Norske» bønder skulle ikke avfinne seg med at \'svenske\' samer hadde rettigheter på jordeiendommer som bønder og småbrukere ved møysommelig slit hadde gjort fruktbare. Samisk reindrift ble møtt med krav om å holde seg unna områder brukt av bofaste nordmenn. Fremmede lands innbyggere skulle ikke ha rett til bruk av norske ressurser. Et ufravikelig krav fra norske myndigheter var å bli befridd for svensk rein. Jordbruket måtte gis bedre vilkår for å styrke norsk suverenitet. Framgang for jordbruket ville bli «en løftet fane som av sig selv drev lappeinvasionen tilbake.»

BYRÅDSLEDER LAE viser i hovedoppgaven sin at det er en ubekvem tradisjon ordfører Ditlev-Simonsen fortsatt vil ha oss til å følge i feiringa av 17 mai. Latterliggjøring og underkuing av samiske bosettinger ble brukt i kampen for norsk sjølstendighet i 1905. Men en nasjon som skaffer seg sjøl frihet ved å ødelegge for et annet folk blir egentlig ikke ordentlig fri. En verdig måte for norske myndigheter å markere hundre år som uavhengig fra unionen med Sverige, må derfor være å anerkjenne samiske rettigheter innafor grensene til den norske staten. Samiske flagg på Karl Johan 17 mai er et beskjedent bidrag til dette. Ikke sant Erling Lae?