Sammen mot masseødleggelse

En terrorist som skaffer seg et kjernefysisk, kjemisk, biologisk eller radiologisk våpen, har bare én hensikt: massemord.

ET TOG ruller gjennom Polen med kurs mot den tjekkiske grensen. Blant varene som er lastet i de mange godsvognene, finnes det materialer som brukes i produksjon av kjemiske våpen. Disse materialene skal tilsynelatende leveres til en legitim produsent i Praha. Men ulike etterretningstjenester og utenriksdepartementer har god grunn til å tro noe annet. De har utvekslet etterretningsinformasjon, og forsvar og politimyndigheter i Polen og Tjekkia er i beredskap. Toget vil bli bordet og inspisert ved første stopp inne på tjekkisk territorium. Uken etter vil et privatfly som flyr vestover fra Italia, bli avskåret av spanske jagerfly på grunnlag av lignende etterretninger om mistenkelig last.

Heldigvis er disse foruroligende hendelsene ikke reelle i dette tilfellet. Det er øvelsesscenarioer som brukes av deltakerlandene i det multinasjonale initiativet for spredningssikkerhet PSI (Proliferation Security Initiative) som trening i å stanse spredning av masseødeleggelsesvåpen.

FOR EN UKE siden markerte vi toårsdagen for lanseringen av PSI. Gjennom PSI samarbeider nasjoner verden over, inkludert USA og Norge, for å redusere risikoen for at masseødeleggelsesvåpen skal falle i hendene på terrorister, svartebørshandlere eller stater det er grunn til å være urolige over i spredningssammenheng. I løpet av disse to årene er det blitt gjennomført et betydelig antall avskjæringsøvelser i Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika. Senere i år skal Singapore og Norge lede PSI-relaterte aktiviteter. Norge vil stå som vertskap for en PSI-øvelse med bred internasjonal deltakelse, hvor formålet vil være å trene på å forhindre transport av masseødeleggelsesvåpen med fly.

Mer enn 60 land deltar allerede i PSI, og ytterligere deltakerland er velkomne. Nylig har Argentina, Georgia og Irak sluttet seg til initiativet. Det er en prioritert oppgave for USA og Norge å utvide samarbeidet også til nye land.

PSI VERKEN har eller trenger noen formell struktur i form av sekretariat, hovedkvarter eller formannskap. PSI er et samarbeid for å bekjempe spredning gjennom å etablere nære kontakter mellom de ulike lands politimyndigheter, forsvar og utenrikstjenester. PSIs erklæring om avskjæringsprinsipper definerer initiativets hovedmålsettinger og samarbeidsformer. Alle tiltak som iverksettes av deltakerlandene må være i tråd med nasjonalt og internasjonalt regelverk. Deltakerlandene er også i ferd med å vurdere hvordan de eksisterende rammeverk kan styrkes. PSI-samarbeidet følger opp de samme målsettingene som er nedfelt i Sikkerhetsrådsresolusjon 1540. Her oppfordres alle medlemsland i FN til å foreta en samordnet innsats for å hindre handel med masseødeleggelsesvåpen. FNs generalsekretær Kofi Annan har gitt uttrykk for støtte til det arbeidet som gjøres av PSI-landene. Han fremhever det som et eksempel på en type samarbeid som verdens nasjoner burde inngå for å redusere den globale spredningsrisikoen vi står overfor. Rapporten fra FNs høynivåpanel om trusler, utfordringer og endring (2004) nevner smuglernettverket til den tidligere pakistanske vitenskapsmannen A. Q. Khan som en påminnelse om behovet for å iverksette nye tiltak for å avskjære den illegale handelen med komponenter som brukes for å utvikle kjernefysiske, kjemiske, biologiske og radiologiske våpen.

SOM OPPRULLINGEN av A. Q. Khans nettverk har avslørt, er metodene som brukes for å anskaffe ulike typer materiale til masseødeleggelsesvåpen og deres leveringsmidler, blitt stadig mer sofistikerte og aggressive. Nettverkene benytter seg i stor grad av stråselskaper og mellommenn i sin jakt på våpen, utstyr, sensitiv teknologi og flerbruksvarer, og skjuler dermed den illegale handelen bak lovlig virksomhet. En av PSI-samarbeidets første vellykkede operasjoner var avskjæringen i 2003 av lastefartøyet BBC China som transporterte flerbruksvarer til Libya. Operasjonen demonstrerte hvordan internasjonalt samarbeid kan stoppe spredningsaktørene og hindre utnyttelse og misbruk av legitim handelsvirksomhet.

Som en av verdens største skipsfartsnasjoner er Norge en naturlig deltaker i PSI-samarbeidet. Mer enn 80% av verdenshandelen går på kjøl. Man må derfor treffe tiltak for å sikre at maritim transport ikke misbrukes for ulovlig formål. Her spiller PSI-samarbeidet en sentral rolle. Det er også viktig å bekjempe spredning av masseødeleggelesvåpen gjennom styrking av de multilaterale avtalene. Særlig viktig er det arbeidet som foregår innenfor FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) for et styrket regelverk for å forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. USA og Norge håper at det vil la seg gjøre å sluttføre disse forhandlingene i løpet av inneværende år.

EN TERRORIST som skaffer seg et kjernefysisk, kjemisk, biologisk eller radiologisk våpen, har bare én hensikt: massemord og masseødeleggelse i langt større omfang enn 11. september, Beslan, Madrid, Bali og andre terroristangrep tilsammen. USA, Norge og mer enn 60 andre nasjoner som deltar i PSI, er engasjert i et nært samarbeid for å avverge at et slikt mareritt noen gang skal finne sted, verken her eller noe annet sted i verden.