Sats på forskning

Kritikken det siste året mot Regjeringens svake satsning på forskning og høyere utdanning, har nesten uten unntak kommet fra forskningssektoren. De rødgrønne har ikke møtt mye politisk motstand fra opposisjonen og har derfor kunnet gjøre dype kutt i FoU-budsjettet og prioritere barnehager og distriktspolitikk. Unntaket er Venstre som skriver i Dagbladet 23. juli at det kreves «politisk evne til å se forskningens betydning og politisk vilje til å satse på forskning». Slik vilje har ikke vært særlig synlig og de borgelige partiene og enkelte SV-politikere sitter derfor i glasshus når de nå ønsker kunnskapsministeres avgang.

Flere fremtredende forskere har kommet med forslag for å bøte på situasjonen uten at politikerne har reagert. Professor Brandtzæg har foreslått å overføre fem milliarder fra oljefondet til forskningsfondet og at statens innsats må økes for å nærme seg målet om tre prosent av BNP til forskning. Forskningsrådet har pekt på manko på fem milliarder på utstyrssiden. Men det mest alvorlige er bråstoppet i nye stipendiatstillinger i en tid med svak rekruttering og forventet stor avgang av forskere. Dette er en elendig signaleffekt overfor unge som ønsker en forskerkarriere.

Fravær av politiske signaler fra Regjeringen om økt satsning på forskning og svak opposisjon, gir ikke optimisme for neste års budsjett. Det økonomiske hvileskjæret har sikkert hatt betydning for SV’s dårlig valgresultat, men her må man ta hele laget og ikke bare kunnskapsministeren, slik SV’s partileder Kristin Halvorsen sier. Hun vil ikke sparke Øystein Djupedal, men bør følge Venstres forslag om å skille ut forskning som eget departement. La Djupedal forsette arbeidet med barnehagene og utnevn Rolf Reikvam som ny forskningsminister. Han har stor tillit blant forskerne og vil styrke Regjeringens troverdighet i FoU-politikken. Samtidig må opposisjonen sterkere på banen fram mot stortingsvalget i 2009.