STORE ORD: Store ord og svulstige reformer fra den blåblå regjeringen på psykisk helse har ikke gjort tilstanden nevneverdig bedre, skriver artikkelforfatterne. Foto: Christian Roth Christensen
STORE ORD: Store ord og svulstige reformer fra den blåblå regjeringen på psykisk helse har ikke gjort tilstanden nevneverdig bedre, skriver artikkelforfatterne. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Sats på psykiatrien, Høie!

Helseministeren sier hele tiden at han satser på psykiatrien. Det er bra. Det hadde vært enda bedre om han faktisk hadde gjort det.

Meninger

Helseminister Bent Høie ble i en spørretime i Stortinget før sommeren stilt til veggs om forholdene i psykiatrien. En samlet opposisjon krevde svar om det urovekkende som skjer nå i psykiatrien. Den omfattende nedleggelsen av sengeplasser, avvisning av henvisninger uten vurdering, høye selvmordstall, mye bruk av ulovlig tvang og syke på glattcelle, og manglende etterlevelse av den såkalte «gylne regel» som sier at psykisk helsevern og rusbehandling skal ha en høyere årlig vekst enn somatikken.

Store ord og svulstige reformer fra den blåblå regjeringen på psykisk helse har ikke gjort tilstanden nevneverdig bedre. Tall fra Stortingets utredningsseksjon viser at pengebruken til psykisk helsevern for voksne gikk ned med 2,3 prosent og for barn og unge med 1 prosent fra 2015–2016. Samhandlingsreformen skulle sørge for at flere psykiske helsetjenester skulle flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Men det har ikke blitt fler penger til å bygge ut tilbudene, så det har ikke blitt noe av.

Intensjonen med samhandlingsreformen var å forebygge fremfor å reparere. Tidlig innsats og å flytte tjenester nærmere der folk bor skulle gjøre at flere fikk hjelp raskt. Dette er gode intensjoner. Men skal en få det til må det imidlertid bygges ut mange flere tilbud for lettere og raskere hjelp lokalt. For staten betyr dette økte utgifter for en periode. Derfor foreslår vi i SV en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, hvor midler øremerkes til formålet.

I tillegg til en utbygging av psykisk helsetilbud i kommunene, må den omfattende nedbyggingen av sykehuspsykiatrien stoppes. Vridningen fra sengeplasser til ambulant og poliklinisk behandling har vært en tverrpolitisk, villet utvikling, men kuttene i sengeplasser har gått altfor langt. Når sengeplassene heller ikke erstattes med ambulante tiltak, vil alvorlig syke mennesker bli overlatt til seg selv store deler av døgnet.

Høies innføring av standardiserte pakkeforløp basert på diagnoser, vil ikke utelukkende føre til kvalitativt bedre behandling. Tvert imot kan det føre til korte og lite fleksible behandlingsforløp og mange rehenvisninger. SV ønsker en forløpsgaranti innenfor psykisk helsevern som ivaretar en individuell tilnærming.

Vi trenger ikke flere uforpliktende enkelttiltak som fører til en nedbygging av psykiatrien. Vi trenger en reell og helhetlig satsing på psykiatrien – både i spesialisthelsetjenesten og kommunene.