Sats på stipendiatene

FORSKNING: Venstres Lars Sponheim og Odd Einar Dørum retter i Dagbladet 23. juli flengende kritikk av kunnskapsministeren etter «hvileskjæret» i FoU politikken, og kan jeg tilføye, total mangel på vilje og positive signaler fra Regjeringspartiene.

Kuttet på ca 270 mill i årets budsjett er imidlertid ikke det mest katastofale. Det viktigste er bråstoppet i nye stipendiatstillinger. Sektoren trenger ikke mere penger til utstyr og drift hvis det ikke finnes nok forskere! Målet om 3% av BNP til forskning innen 2010 er i praksis uoppnåelig. For å oppfylle målet trengs foruten pengene, også en formidabel økning av nye forskerårsverk. I tillegg vil mer enn 1/3 av forskerne gå i pensjon det neste tiåret.

Situasjonen er mest alvorlig for profesjonsfagene der annen offentlig og privat virksomhet konkurrerer om de beste hodene ved å tilby langt høyere lønn og stabilere arbeidsforhold enn i akademia. I medisin er andelen medisinere blant doktorandene sunket fra 53% til 35% fra 1997–2005 (NIFU-Step). Selvom antall dr.grader har steget i perioden, tas de mer og mer av biologer og siv.ing. Ved Det odontologiske fakultet i Bergen står undervisningen, i følge dekanen, i fare for å kollapse. Juristene flytter direkte over til Aker Brygge etter avlagt dr. grad. Undervisningen vil ikke lenger kunne kalles forskningsbasert og viktige kliniske stillinger på universitetssykehusene besettes av leger uten forskningskompetanse.

Det tar minst 10 år å utvikle en topp klinisk spesialist med professorkompetanse. Vi er allerede på etterskudd bare for å dekke den naturlige avgangen. Signaleffekten Regjeringen viser ved å kutte alle nye stipendiatstillinger er alarmerende og trist. Heller ikke i revidert nasjonalbudsjett viste Regjeringen tegn til vilje. Få ønsker å satse på en forskerkarriere med slike utsikter. Det hjelper ikke med Djupedals løfte om en rekrutteringsplan i 2008. Hvem tror det kommer en ny giv med den? Nå må også de andre politiske partiene snarest komme på banen slik Venstre har gjort, og øve press på Regjeringen. Djupedal har ikke forstått alvoret i situasjonen.