Seint, men godt

«Eksistens og hermeneutikk» inneholder sentrale tekster av en av vår tids betydeligste filosofer.

Paul Ricoeur er en av vår tids fremste tenkere. Som vanlig når det gjelder filosofisk litteratur, er situasjonen denne: På våre nabospråk fantes det oversettelser for mer enn ti år siden, mens den første norske utgivelsen kommer når forfatteren har nådd støvets alder. Ricoeur er født i 1913. Han er filosof av utdannelse, men deltok som student også i en privat studiegruppe hos den kristne eksistensialisten Gabriel Marcel. Under krigen satt han i tysk fangenskap og fordypet seg i Jaspers, Husserls og Heideggers filosofi. Seinere kom han til å interessere seg for teologen Karl Barth, og han overtok et professorat i Chicago etter en annen epokegjørende teolog, Paul Tillich. Da hadde han imidlertid allerede vært professor i filosofi ved flere universiteter i Frankrike. Ricoeur har også interessert seg inngående for analytisk filosofi, tekstteori - og Freud. Med dette mangfoldige interessefeltet er det ikke underlig at han framstår som en tverrfaglig forfatter. Men først og fremst er han hermeneutiker, tolkningsteoretiker.

Oversetteren Hallvard H. Ystad har gjort et interessant tekstutvalg til sin bok. Her fins «klassikere» som «Hva er en tekst» og «Den fortalte tid», pensumtravere på flere fag ved universitetene. Det sentrale verket «Tolkningens konflikt» er godt representert. Derimot savnes hovedverkene om «Viljens filosofi». Fortjenstfullt er det at oversetteren har tatt med et godt utvalg fra Ricoeurs seineste produksjon, nemlig studiene fra 1990-årene om identitet. Ricoeur på norsk er en begivenhet - selv om den inntreffer ganske seint. I en tid da tverrfaglighet prises, burde Ricoeur fremdeles ha mye å gi.