Seniorene - ren energi!

DEN ELDRE ANDELEN i befolkningen øker raskt. Vi over 50 år utgjør nå en tredjedel av befolkningen. Og flere vil vi bli. Noen ser på det som et problem. Vi ser på det som en mulighet! Seniorbefolkningen representerer et potensial av kunnskapsrike og engasjerte mennesker.

Politiske partier, frivillige organisasjoner og arbeidslivet kan få løst mange oppgaver ved å «få tak i» vår kunnskap og kompetanse. Gjenbruk er alltid lurt!

I går la Statens seniorråd, som er et regjeringsoppnevnt rådgivende organ, fram dokumentet «Ny seniorpolitikk - en handlingsplan for aktiv hverdag». Statens seniorråd mener det nå er på tide å flytte fokus. Vi ønsker en ny seniorpolitikk som har oppmerksomheten på den aktive senioren, fordi de fleste seniorene er aktive og både ønsker og kan bidra i samfunnet. De fleste bor i egen bolig, også når de er over 80 år, og ikke på sykehjem som en kan få inntrykk av når en leser dagspressen. De fleste har faktisk heller ikke behov for hjelp før etter fylte 80 år. Statens seniorråd har derfor lagt fram en handlingsplan som tar opp forhold som angår flertallet av dagens seniorer, nemlig deltakelse og innflytelse, arbeidsliv, kultur, bolig og fysisk aktivitet.

SENIORENE SOM gruppe er politisk interesserte - og engasjerte. Aldersgruppen 50-59 år er godt representert i folkevalgte organer, men etter fylte 60 år faller deltakelsen kraftig. Dette bidrar til en forringelse av demokratiet. Vi mener at seniorenes fravær i politikken er et demokratisk problem på linje med kvinnenes mangelfulle posisjon i politikken på 70-tallet. Rådet anbefaler alle politiske partier å rekruttere flere over 60 år i sine nominasjonsprosesser. Partier som ikke også er villige til å slippe seniorer fram, kan ikke forvente å få seniorenes stemmer i fremtiden.

Mange seniorer går ut av arbeidslivet før fylte 67 år, frivillig eller ufrivillig. Kun rundt en tredel av seniorene i alderen 65-66 år er i arbeid. Mange er slitne etter et langt yrkesliv og har behov for å gå av. Men mange har også lyst til å jobbe lengre, det er imidlertid ikke vanlig at de eldste eldre er yrkesaktive i Norge. Finnes det fortsatt en underliggende holdning i samfunnet om at seniorene bør slutte; trekke seg tilbake og slippe de unge frem? Vel, da tar man i så fall feil. Det blir ikke flere som jobber av at dyktige seniorer blir pensjonert. Det blir færre. Derfor er det en stor utfordring for arbeidslivet å legge til rette for at eldre som kan arbeide gis anledning til det også etter fylte 67 år.

STATENS SENIORRÅD mener at dagens øvre aldersgrense på 70 år er diskriminerende og må oppheves. Det er rent formynderi at vi ikke selv kan avgjøre hvor lenge vi ønsker og orker å bidra i yrkeslivet. Når politikerne mener at vi alle må jobbe lengre i fremtiden, er det et paradoks at noen blir tvangspensjonert. I tillegg må de ulike særaldersgrensene gjennomgås med sikte på avvikling. Retten, eller plikten, til å gå av tidligere i enkelte yrker ble utviklet i en annen tid, og under andre arbeidsforhold enn vi har i dag. At mange utelukkes fra arbeidslivet på grunn av forhistoriske aldersgrenser er ikke bare være et problem for den enkelte, det er også er stort samfunnsproblem. Som nasjon har vi ikke råd til at verdifulle ressurser ikke blir tatt i bruk.

Smarte bedriftsledere ønsker å holde på seniorene. Det er lønnsomt. Linjegods og Storeb rand er eksempler på bedrifter som har en aktiv seniorpolitikk. Seniorrådet mener det er viktig å stimulere flere arbeidsgivere til å rekruttere og ikke minst holde på seniorene, og mener arbeidsgiveravgiften må reduseres til seks prosent for de over 55 år. Vi tror dette kan hjelpe flere bedriftsledere til å ta smarte valg og innføre en bedre seniorpolitikk.

DEN KULTURELLE skolesekken er allerede en suksess, og har gitt skolebarn over hele landet mange gode kulturopplevelser. Vi ønsker at seniorene også skal få et «kultursjokk», gjerne sammen med yngre generasjoner. Derfor introduserer vi «Den kulturelle vandringsstaven», som med litt penger, mye kreativitet og godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter skal tilby seniorene et mangfold av kulturaktiviteter. Kulturtilbudene skal tilbys alle, i lokalmiljøet og på sykehjemmet. Erfaringene fra Kirkens Bymisjons prosjekt med egne ansatte kulturarbeidere på Vålerenga bo- og servicesenter er imponerende. Gjennom bruk av kultur, har mennesker som i en årrekke ikke har kunnet utrykke seg, fått igjen evnen til å kommunisere. Statens seniorråd anbefaler at alle sykehjem ansetter kulturarbeidere. God pleie dreier seg ikke bare om å tilfredsstille fysiske behov. En moderne omsorgspolitikk tar hensyn til hele mennesket.

De fleste seniorer bor godt. Vi har god plass og bra bostandard. Vi vil helst bo i egen bolig. En ny trend viser seg ved at stadig flere ønsker å flytte til praktiske leiligheter, forutsatt at de finnes i det nærmiljøet en allerede bor. Når tilbudet ikke finnes, blir vi boende med den store eplehagen og snømåkingen. Her må utbyggere tenke nytt. Ta kontakt med seniorene slik at vi bidrar tidlig i planleggingen av nye boligprosjekter.

Mange seniorer kan bli boende lengre i eget hjem dersom det tilrettelegges, for eksempel med heis. Seniorrådet mener derfor Husbankens tilskuddsordning til installering av heis i blokker må utvides. Det er en god investering for samfunnet å tilrettelegge boliger slik at flere kan bo hjemme lengre. Institusjonsplasser er både en dårlig og dyr løsning for mennesker som med tilrettelegging fortsatt er i stand til å klare seg selv.

NORDMENN ER KJENT for å oppsøke roen og ensomheten i naturen. Turer i skog og mark er også den formen for fysisk aktivitet som er mest vanlig blant seniorene - eller Nordic Walking som vi kaller det nå, hvis vi har med oss staver da. Men, en aktiv kropp og sjel krever mer enn en tur i ny og ne. Muskler som ikke brukes svinner hen, og hjerneceller som ikke benyttes drysser som flass på jakkeslaget. Det handler om å holde seg i gang. Både hukommelsen, konsentrasjonsevnen og musklene kan trenes opp. Statens seniorråd utfordrer derfor Norges Idrettsforbund til å satse på seniorene. Idrettslagene og seniorene har her felles interesser. Idrettslagene får nye medlemmer, seniorene får nye treningstilbud.

En del seniorer, men slett ikke alle, ønsker å trappe ned på aktivitetsnivået etter mange yrkesaktive år. Mange har lyst til og behov for å delta. Politiske beslutningstakere, arbeidslivet og de frivillige organisasjonene bør kjenne sin besøkelsestid.

Nå er det snart valg. Statens seniorråd oppfordrer politikerne til å sette seg grundig inn i våre forslag. Vi har nemlig så mye å tilby samfunnet hvis vi slipper til. Vi er det «grå gullet» som venter på å bli tatt i bruk!