Seriøst om Etiopia

NOAS KRITISERER, i innlegget «Lettvint om Etiopia» den 11. oktober, myndighetenes praksis i asylsaker fra Etiopia. De poengterer blant annet at innvilgelsesprosenten i asylsaker fra Etiopia er høyere i dag enn i 2003 og 2004. Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker å forklare noe av bakgrunnen for dette. Det er en trend i Norge og Europa at antall asylankomster fra de aller fleste land, inkludert Etiopia, går kraftig ned. Samtidig stiger andelen asylsøkere som får opphold. Så langt i år har rundt 45 prosent av de realitetsbehandlede asylsakene blitt innvilget. Sammenlignet med i fjor, en oppgang på fire prosent og i forhold til 2003 en oppgang på hele16 prosent. En økning i andelen innvilgelser gjelder også for asylsøkere fra Etiopia. Som NOAS poengterer, er innvilgelsesprosenten for etiopiere på rundt 50 prosent. Dette er en oppgang på 17 prosent i forhold til i fjor og 32 prosent i forhold til 2003. En høyere innvilgelsesprosent henger blant annet sammen med at det er flere reelle flyktninger, og færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov blant asylsøkerne. Det er med andre ord færre etiopiere som i dag kommer med den typen anførsler som vi tidligere har avslått. Det betyr at asylinstituttet i større grad enn tidligere blir brukt av dem det faktisk er etablert for. Etiopia-sakene NOAS omtaler er fra flere år tilbake. Gjennom disse årene har forholdene i Etiopia variert. UDI har fulgt situasjonen i Etiopia kontinuerlig og vurdert asylsakene på bakgrunn av informasjon vi har hatt om landet på de ulike tidspunkt. UDI presiserer at alle etiopiere har fått, og får, sakene sine individuelt og grundig vurdert i forhold til situasjonen i Etiopia på det tidspunktet saken blir behandlet i UDI. Alle asylsøkere har mulighet til å få saken sin prøvet på nytt i Utlendingsnemnda (UNE). Eventuelle nye opplysninger i saken vil da bli vurdert i forhold til situasjonen i Etiopia på det tidspunktet UNE behandler søknaden.