Siviltjeneste

Våre beste menn

  • I 1963 ble «Lov om fritaking fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner» innført i Norge. Den slår fast at en vernepliktig som «ikke kan gjøre militærtjeneste av noen art uten å komme i konflikt med sin alvorlige overbevisning, herunder at han derved tvinges til å bryte verdier som er av fundamental betydning (...) , fritas fra slik tjeneste.»
  • Hvert søker 2000-2500 norske menn om fritak fra militærtjeneste. Omlag 90 prosent får søknaden innvilget.
  • Siviltjenesten har den samme varigheten som militærtjenesten, pluss et tillegg på to måneder. For tiden utgjør det tilsammen 14 måneder.
  • De fleste som tar siviltjeneste blir utplassert hos en arbeidsgiver. Sivilarbeiderne gjør tjeneste i barnehager, skoler, helsesektoren, forskning og høyskoler, humanitære organisasjoner, natur- og miljøvernorganisasjoner, kulturelt arbeid og voldsforebyggende arbeid.
  • Alle som ønsker siviltjeneste har hittil måttet gjennomgå et politiavhør. Nå har regjeringen foreslått å fjerne politiavhøret. Saken skal behandles i Stortinget i løpet av høsten.