Vil lytte til næringslivet: I en tid hvor morgendagens næringsliv skal bygges er det viktig å lytte til næringslivet, skriver Jan Erik Søndeland. Foto: Privat.
Vil lytte til næringslivet: I en tid hvor morgendagens næringsliv skal bygges er det viktig å lytte til næringslivet, skriver Jan Erik Søndeland. Foto: Privat.Vis mer

«Ska eg jobba i oljå når eg blir store mor? FN seie at oljå må ta slutt»

Morgendagens arbeidsmarked vil i stor grad påvirkes av hvilke partier innbyggerne stemmer på.

Meninger

«Ska eg jobba i oljå når eg blir store mor? Du kan bli ka du vil, gutten min. Jamen FN seie at oljå må ta slutt og VG seie at blodet renne i gatene våres. Eg lige 'kje blod. E der 'kje andre ting å jobba med i denne byen då?»

«Jo da, du kan jobba i grønne næringer. EG VIL IKKJE LUGA!! Nei nei, du ska sleppa å jobba i hagen. Men ifølge naboen som e politikar, vil det ver mangen nye kjekke jobbar i byen når du e ferdige med skolen, hvis eg bare gjør som han seie og stemme Venstre. Å ja men så stem på di då MOR!»

Historien er nok ikke helt lik middagssamtalen hos min nabofamilie. Det vil heller ikke oppstå nye jobber automatisk når du slipper riktig stemmeseddel i valgurnen. Likevel er utvalget av politiske virkemidler så mange at mulighetene i morgendagens arbeidsmarked i stor grad vil påvirkes av hvilke partier innbyggerne stemmer på framover. Nå er det snart lokalvalg. Som innbygger i en region med stort behov for å skape nye arbeidsplasser, bør du være bevisst på hvilket parti du gir makt til å tilrettelegge for morgendagens næringsliv.

Etter gründerhuset Mess&Order åpnet har politikere valfartet for å besøke og la seg begeistre. Vi i Venstre også! Konseptet er knallbra, et drømmeprosjekt for enhver lokalpolitiker med lidenskap for næring. God næringsutvikling handler imidlertid om mer enn gründerhus i Østre bydel. Det handler om rammevilkår over hele spekteret. Utdanning, forskning, transport og områdeutvikling — ja til og med kultur, innvandring og kommunestruktur er viktige brikker om vi skal lykkes å befeste morgendagens Stavanger-region som landets næringslokomotiv.

En sterk næringsby har et sterkt universitet. Derfor vil Venstre jobbe for å styrke UiS' posisjon. Når Helse-Vest vurderer å bygge nytt sykehus på Ullandhaug heier vi derfor dette fram. Den siste tiden har flere politikere, blant annet fra SV og Frp, ytret seg kritisk. Blant argumentene har det framkommet at de ikke synes samlokalisering av UiS og sykehus vil ha positiv effekt for næringsutviklingen. Her er Venstre fundamentalt uenige. Ikke bare mener vi dette vil styrke forskningsmiljøene og øke sannsynligheten for å få medisinstudier til UiS. Vi tror også det vil resultere i at nye arbeidsplasser og bedrifter gror fram.

Venstre mener dagens bussatsing er utilstrekkelig. Derfor vil vi utrede hva det vil koste å bygge et skinnegående kollektivsystem (for eksempel metro eller monorail) som i første omgang må dekke de viktigste handels- og arbeidsstedene på Nord-Jæren, inkludert Ullandhaug. Vi vil bedre framkommeligheten for bussene, redusere billettprisene og doble antall avganger på de mest rushtidsutsatte strekningene. Vi vil også styrke el-bysykkelordningen slik at det blir enkelt å ta seg fram til jobben, nærmeste kollektivstopp, eller når du skal ut i et ærend.

En attraktiv næringsby har gode boområder og trivelige arbeidssteder. Gjerne i kombinasjon. Når det nå skal lages ny utviklingsplan for Forus, vil Venstre vektlegge grønn byutvikling. Det vil si et finmasket nett av gode gangveier, sykkelveier og sterke innslag av parkdrag, trivelige uteområder og vann (bekker/elver/fontener). Vi vil gjøre det mulig å bygge kombinerte bolig- og næringsbygg og å bygge høyere nær kollektivknutepunkt.

Nord-Jæren utgjør i dag et felles bo-, tjeneste- og arbeidsmarked. For tilreisende framstår det åpenbart at Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg bør jobbe for en kommunesammenslåing. Det lokale næringslivet ønsker og dette, da det vil gi mer forutsigbare lokale rammevilkår og styrke regionens nasjonale posisjon. I en tid hvor morgendagens næringsliv skal bygges er det viktig å lytte til næringslivet, også i spørsmålet om kommunestruktur.

Venstre vil ikke gi slipp på kunnskapen arbeidstakerne har opparbeidet seg innen olje- og gassrelatert industri og vi vil fortsatt utdanne petroleumsingeniører. Samtidig ønsker vi at arbeidsoppgavene i økende grad skal handle om fornybar teknologi, slik som vedlikehold av elkraftforsyning fra land til norsk sokkel eller installasjon av vindkraft. På det nasjonale plan har vi derfor nylig gått ut med 14 konkrete krav til statsbudsjettet som kan bidra til at det skapes 50 000 nye grønne arbeidsplasser. Mange av disse vil komme i Rogaland.

Lokalt går Venstre til valg på at Stavanger skal øke bruken av grønne løsninger og gjøre mer innkjøp fra lokale bedrifter. Som en av landets største kommuner skaper dette et større lokalt marked for både eksisterende og nye selskaper. Gjennom eierskap i Lyse og Forus Næringspark vil vi la regionens næringsliv ta del i utviklingen av framtidsrettede tjenester i innen energi/IT. Konkrete eksempler er grønn datakraft, automatiserte digitale strømnett, helse/velferdsteknologi og smartby-tjenester. Mulighetene er enorme. Vi vil styrke Stavanger som mathovedstad og turistdestinasjon. Vi vil øke kommunens tilskuddsordning for gründervirksomheter og føre tett dialog med gründermiljøene, for å sikre at Stavanger blir den gode gründerbyen den skal være.

En framtidsrettet politikk vektlegger hensynet til næringsutvikling på alle nivå. Ønsker du deg et større utvalg jobber, gode vilkår for gründere, en sterk universitetsby, et bedre transporttilbud, eller bare et triveligere bo- eller arbeidssted? Vel, da bør du stemme Venstre i år.