Skill skole og religion

Ingress

Meninger

Utdanningsdirektoratet gir grønt lys for etableringen av en muslimsk skole, mot Oslo kommunes vilje. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ser ikke noe stort problem i dette og viser til at vi har over 70 kristne skoler i Norge. Frp og Ap reagerer på tillatelsen og mener begge at dannelsen av muslimske skoler vanskeliggjør integreringen. Isaksen viser til lovverket som ble til under den rødgrønne regjeringen som åpner for privatskoler med alternativt religiøst og pedagogisk innhold. Statsminister Erna Solberg understreker i Stortingets spørretime at hovedmålet for regjeringen er å satse på de offentlige skolene, men at det samtidig er viktig å ivareta menneskerettigheter og foreldrenes rettigheter. Hun tror ikke godkjenningen av en muslimsk skole vil ødelegge den offentlige skolen. Venstre benytter anledningen til å hovere over den tidligere regjeringens godkjennelse av en muslimsk skole og inntar som vanlig en liberal holdning. I sum en politisk og prinsipiell røre.

Den sittende regjeringen ønsker å endre privatskoleloven og åpne adgangen for at private skoler og friskoler kan dannes på et annet og friere grunnlag enn alternativ religion og pedagogikk. Da i tillegg til skoler som allerede er dannet på annet grunnlag, som toppidrettsgymnas etc. Det sentrale for regjeringen er at skolene drives etter sentrale lover og retningslinjer og holder seg til vedtatte kvalitetskriterier.

De fleste har gode argumenter for sine ønsker. Muslimer vil i likhet med kristne ha mulighet til å legge vekt på sin tro og kulturarv i sine skoler. Høyre kan ha rett i at et visst innslag av friskoler gir den offentlige skole en sunn konkurranse. Ap har helt rett i at opprettingen av for mange private skoler, uansett grunnlag, svekker integreringen og den offentlige skolen. Utdanningsdirektoratet kan vanskelig nekte muslimer å danne skoler når kristne gjør det.

Ettersom skolen har som formål å undervise og ellers bidra til å skape «gagns menneskje», foreslår vi følgende: Bevar den offentlige enhetsskolen og la opplæring i religion og religiøse verdier ha andre arenaer. Skill skole, kirke og moské. Gi gjerne statsstøtte til religiøs aktivitet og opplæring av ulikt slag, men få det ut av skolen. Det fins siviliserte land som har gått foran på dette området. Samtidig er vi overbevist om at en felles offentlig skole, der folk fra alle klasser og med ulik kulturell og religiøs bakgrunn går sammen, skaper det beste samfunn. Vi er blitt et flerkulturelt land. Desto viktigere er det at barn møtes på den samme arena. Det innebærer også at innslaget av private skoler bør begrenses kraftig.