Skille mellom stat og kirke?

STATSKIRKEN: Et regjeringsoppnevnt utvalg vil snart legge frem sin innstilling om statskirkeordningen. Et eventuelt skille mellom stat og kirke vil være en understrekning av toleranse overfor annerledes tenkende og troende. Særlig for minoriteten, de vel 15 % som ikke tilhører Den norske kirke oppleves det som viktig at båndene mellom staten og folkekirken blir løsere.Men selv i det 21. århundre er det kontroversielt å foreslå et klart skille mellom Den norske stat og folkekirken. Et relevant spørsmål i denne sammenheng er om den norske stat skal favorisere et bestemt trossamfunn som statskirken? Legger staten med den nåværende ordning opp til maksimal religionsfrihet? Tar den i tilstrekkelig grad vare på de 15 % som ikke tilhører Den norske kirke?

DET ER ETTER mitt syn selv med statskirke religionsfrihet i Norge. Staten må alltid forsvare folks rett til å velge tro. Når enkelte mener den ikke i tilstrekkelig grad gjør det, er det grunn til bekymring. For frikirkemenigheter, jøder, muslimer, humanetikere og andre må ha en opplevelse av å bli akseptert for sin tro. De skal selvsagt ikke stille på et b-troslag!Det norske samfunn må som internasjonale fellesskap bygge på gjensidig respekt, menneskerettigheter og menneskeverd. Men så er spørsmålet om Den norske kirke med sin nåværende struktur i tilstrekkelig grad bygger på toleranse for annerledestenkende og respekt for menneskerettighetene? Etter min mening gjør folkekirken det selv om statskirkeordningen selvsagt er en anakronisme!