Skip og klima

Norge har verdens femte største handelsflåte, noe som gjør oss til en stormakt til havs. Vi har derfor et stort ansvar for og store muligheter til å sette i verk klimatiltak i skipstrafikken. Regjeringen synes å dele dette synet. Vår miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier til Dagbladet 5. mars i år at skipsfarten er ett av tre hovedområder der Norge kan spille en viktig rolle for å senke de globale klimagassutslippene. Dette er et godt og offensivt utspill. ZERO har klare meninger om hva Norge konkret kan gjøre for å fylle Solheims visjon med innhold.

Verdens klimagassutslipp fra shipping er omkring 1,12 milliarder tonn CO{-2}, rundt 4,5 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Norges store internasjonale handelsflåte slipper ut ca. 50 millioner tonn CO{-2}, omtrent like mye som resten av Norge slipper ut til sammen. Disse utslippene er ikke med i nasjonale utslippsregnskap. Klima er blitt satt på dagsorden i Norge, men i den internasjonale skipsfarten foregår diskusjonen på et helt annet nivå. Per i dag finnes ingen reguleringer av klimagassutslippene fra internasjonal skipstransport. Klimanøytrale drivstoff har i liten grad vært diskutert. Økt globalisering og verdenshandel kan bidra til ytterligere opptrapping av shippingutslippene. ZERO mener derfor at også shippingindustrien må pålegges klimaforpliktelser og at Norge har en særlig mulighet til å gå i front.

Kanskje er noe på gang; i slutten av juni er Norge vertskap for et ekstraordinært klimamøte i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Vi mener det er positivt at dette møtet blant annet skal diskutere en mulig internasjonal CO{-2}-skatt på bunkersolje. Vi har bedt IMO vurdere muligheten for å bruke biodrivstoff som drivstoff og håper det norske vertskapet benytter anledningen til å drøfte klimanøytrale drivstoff. ZERO viste i fjor gjennom en rapport at biodrivstoff i skip er et reelt alternativ og vi tror at ferjer i innenriksfart kan være spesielt godt egent i første omgang. Allerede i dag er biodiesel tilgjengelig for å starte slike prosjekt. En stadig mer klimavennlig innenriksflåte vil synliggjøre biodrivstoff som en mulighet også i internasjonal skipsfart.

Er klimanøytrale drivstoff et reelt alternativ i internasjonal skipsfart? Vi mener ja, og at Norge har forutsetninger for å bli ledende på området. Sett at flere aktører i Norge samarbeidet: motorprodusenter, verft, rederier, myndigheter, forskningsmiljø og skogeiere. Er det ikke en fantastisk idé å bruke norsk skog som drivstoff på norske skip? To av de mest tradisjonelle næringene i norsk historie kan igjen bli knyttet sammen, slik de var tidligere da seilskip ble bygd av norsk tømmer. En mulighet for norsk nyvinning av i dag er framstillingen av såkalt pyrolyseolje der man varmer opp biomasse uten tilgang på luft, til ligninstrukturen i biomassen blir brutt ned. Resultatet er en seigtflytende olje, en slags bio-råolje.

Pyrolyseoljen er billig og enkel å framstille – både Canada og USA driver med slik produksjon – men fortsatt er markedet for biooljen lite. Den har høyt syrenivå og kan være ødeleggende for dagens motorer, men kanskje man i Norge kunne utviklet nye syrebestandige materialer i motoren slik at oljen kan brukes i skipsmotorer? Eller kanskje kan algeolje benyttes direkte i dagens motorer, med produksjonsanlegg og bunkringsanlegg på samme sted? Eller hva med hydrogen, et drivstoff som kan produseres klimavennlig for eksempel ved bruk av biomasse?

Internasjonal flytransport har historisk vært like lite regulert som skipstransporten og står overfor mange av de samme klimautfordringene som skipstransport. Ting tyder imidlertid på at et kraftigere fokus på flyutslippene har fått flyindustrien til å handle raskere enn skipsindustrien. Selskapet Virgin Atlantic har allerede testet ut algediesel i sine Boeing-turbiner, Boeing har testet hydrogenfly og flere flyselskap har mål om å bruke biodrivstoff. En slik kjedetankegang mellom flyselskap og turbinprodusenter er overførbart til shipping og norske forhold. Derfor bør skipsindustrien ta lærdom av flyindustrien og vurdere å sette i gang liknende prosjekter.

ZERO har stor tro på at Norges viktige stilling innen internasjonal shipping bør og kan utnyttes, slik at Norge kan gå i bresjen for klimatiltak i skipstransporten. Ved å ta aktive grep i innenriksfarten kan vi vise verden at klimanøytral skipstransport lar seg gjøre, og erfaringen og kunnskapen kan vi ta med oss til internasjonal shipping. Dette kan vise seg å bli en viktig framtidsinvestering for klimaet, for norske næringer som skogbruket og Norge som en framtidig stor sjøfartsnasjon.